Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Nytt på regelfronten inom brandlarm och sprinklers

Björn Almberger, Brandskyddsföreningen. Foto: Brandskyddsföreningen
Björn Almberger, Brandskyddsföreningen. Foto: Brandskyddsföreningen
Publicerad av
Henrik Ståhl - 22 feb 2016

Det pågår just nu arbete med att uppdatera och utveckla de regelverk som finns inom brandlarm- och sprinklerområdet.

Brandsskyddsföreningen har just nu tre olika arbetsgrupper igång som arbetar parallellt med att ta fram tre olika remissförslag till regelverk. Remissförslagen beräknas komma ut under första halvåret 2016 och vara klara för publicering i olika etapper från hösten 2016 till början av 2017.

Vattensprinkleranläggningar

En ny utgåva av regelverket för vattensprinkleranläggningar tas fram, SBF 120:8. Bakgrunden till detta är framförallt att det under sommaren 2015 kom en ny utgåva av den europeiska standarden för sprinklersystem, SS-EN 12845:2015. Det mest märkbara jämfört med föregående utgåva av standarden är att det nu finns två nya bilagor som omfattar CMSA- respektive ESFR-sprinkler. I övrigt kan noteras att det införts ett antal rekommendationer som vi sedan tidigare har haft som krav i Brandskyddsföreningens regelverk SBF 120, bland annat gällande avluftning, anläggningsskötare och besiktning. Europastandarden kan i detta avseende anses bli mer lik SBF 120. Av standardiseringstekniska skäl har publiceringen av standardutgåvan dock fördröjts flera år, vilket tyvärr har inneburit att aktuell kunskap inte fullt ut finns inarbetad i standarden. Den nya utgåvan av SBF 120, som är under framtagande, kommer därför bland annat innehålla anvisningar för ESFR som följer de senaste rönen.

Brandlarm

Brandlarmsregelverket SBF110:7 utgåva 2 kommer uppdateras till SBF110:8.

Man kommer i SBF110:8 ta in delar av de rekommendationer som idag heter Utrymningslarm 2015. Detta gör att man kommer få ett regelverk som är mer heltäckande rörande brandlarm och som även följer det upplägg som Europastandarden har runt detta.

Talat utrymningslarm

Det man lämnar kvar från Utrymningslarm 2015 är delarna som berör talat utrymningslarm i händelse av brand. De omarbetas nu till ett helt nytt eget regelverk som kommer heta SBF502:1 och gör att vi även här följer Europastandardens upplägg.

Mycket i det nya regelverket är utformat på samma sätt som i SBF110:8 för att man ska känna igen sig inom flera delar och göra det enklare vid uppförandet av en anläggning, enskilt eller tillsammans med en brandlarmsanläggning.

Framtagningsprocessen

Processen för att ta fram en uppdatering eller ett helt nytt regelverk går ofta till så att ett förslag skrivs varefter en utsedd grupp bearbetar det till ett remissförslag. Gruppen består oftast av olika branschföreningar inom området och gruppen drivs alltid av Brandskyddsföreningen. Därefter skickas remissförslaget ut till en större grupp. Remissförslaget justeras sedan efter de kommentarer som inkommit innan publicering sker.

Brandskyddsföringen jobbar aktivt med att ta fram nya och hålla befintliga regelverk uppdaterade så att de följer marknaden och standarder.

Fakta

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell organisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi privatpersoner, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.