Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Stockholm bygger för social hållbarhet

Dialogpaviljong Stockholm Stad Foto: Stockholm Stad
Dialogpaviljong Stockholm Stad Foto: Stockholm Stad
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholm stad.
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholm stad.
Publicerad av
Henrik Ståhl - 02 mar 2016

I Stockholms stads budget för 2015 slås fast att utvecklingen mot ett mer delat Stockholm ska vändas. I ett av fyra inriktningsmål för stadens verksamheter slås fast att Stockholm ska vara en sammanhållen stad fram till 2018.

 

Kommission för ett socialt hållbart Stockholm

Som ett led i att förverkliga denna ambition har staden tillsatt en kommission för ett socialt hållbart Stockholm. Uppdraget är att analysera skillnader i livsvillkor i Stockholm och föreslå åtgärder för en jämlik och socialt hållbar stad. Arbetet ska styras av följande utgångspunkter:

Kommissionens analyser och förslag till strategier och åtgärder utgår från aktuell forskning och beprövad erfarenhet och ska dra lärdom av andra städers/regioners arbete inom social hållbarhet.

Kommissionen ska verka nära/inom stadens verksamheter för att påskynda förändring. Ambitionen är att kontinuerligt ge förslag på åtgärder. För att möjliggöra detta sker arbetet i nära samverkan med stadens förvaltningar och bolag.

Kommissionen strävar efter ett transparent och kommunicerande arbetssätt där näringsliv, ideell sektor och stockholmare bjuds in att ta del av/föra dialog kring kommissionens analyser och utformade av strategier och åtgärder.

Kommissionens arbete ska beakta stadens verksamheter ur ett helhetsperspektiv när den tar fram analyser och åtgärder.

Under 2015 påbörjades byggandet av ungefär 5 800 bostäder i Stockholms Stad. För 2016 är målet att minst 6 000 bostäder ska börja byggas. Arbetet med att planera, bygga ut, och föra samman stadens olika delar pågår för fullt.

– Sedan 2015 arbetar vi med fokusområdet social hållbarhet och att koppla det till en konkret översiktsplan. Stockholms stad har en tydlig utgångspunkt i att koppla ihop staden och att sammankoppla stadens olika projekt, säger biträdande stadsbyggnadsdirektör Niklas Svensson.

 

Fokus Skärholmen

Staden vill skapa en positiv utveckling i och väcka intresse för Skärholmen och har därför skapat en plan för byggprojektet ”Fokus Skärholmen”, där vi kompletterar med nya boenden.

– Syftet är att skapa nya attraktiva boenden. Finansborgarrådet Karin Wanngård har initierat projektet, och förvaltningarna arbetar nu med att ta fram förslag till detaljplaner. Arbetet är fortfarande i ett ingångsskede men väntas generera antagna detaljplaner med 4 000 nya bostäder till september 2018.

 

Dialogpaviljongen – en plats för delaktighet

Det pågående projektet Dialogpaviljongen är en ny mobil mötesplats som kan flyttas till platser där folk rör sig och där informera om olika projekt och vad som händer i det växande Stockholm. Den bjuder in till dialog och delaktighet.

– Vi jobbar med att utveckla dialogen kring olika projekt. Vi har omkring 200 planer per år och försöker att prioritera de utvecklingsprojekt där behovet av att föra dialog och inhämta kunskaper från boende och andra är allra störst. Fokus Skärholmen är exempel på sådana projekt, liksom utvecklingen av Slakthusområdet och planerna för Stora Sköndal.

 

Tunnelbanan – en stor fråga

Infrastrukturen är avgörande för stadens utvecklingsmöjligheter och därför är det viktigt att tunnelbanan byggs ut. Stockholms stad och Stockholm läns landsting är två av huvudparterna i det arbetet och behovet av samordning mellan dem och andra parter är stort. Dels handlar det om var själva spåren ska dras, men även om till exempel var gångar, uppgångar och vägen upp till ytan ska vara och hur dessa ska se ut.

– Vi tar fram en ny station vid östra delen av Söder, där det inte finns någon station idag, men där många bor. Utvecklas ska också linjen som går förbi Hagastaden till Solna. En av de gröna linjerna till Gullmarsplan och Hagsätra kommer att gå via Sofia till Kungsträdgården istället, säger Niklas Svensson.