Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Skåne bygger framtidens sjukhus

Flygbild över sjukhusområdet i Malmö. Foto: Region Skåne
Flygbild över sjukhusområdet i Malmö. Foto: Region Skåne
Rendering på hur det kommer att se ut i Helsingborg. Bild: Schmidt Hammer Lassen
Rendering på hur det kommer att se ut i Helsingborg. Bild: Schmidt Hammer Lassen
Eftersom gamla lokaler rivs sätts det upp ersättningsbyggnader dit verksamheter flyttar under byggtiden. Här är en sådan i Malmö. Bild: White
Eftersom gamla lokaler rivs sätts det upp ersättningsbyggnader dit verksamheter flyttar under byggtiden. Här är en sådan i Malmö. Bild: White
Marie Rodling Wahlström. Chef för området för Strategisk Fastighetsutveckling, Region Skåne. Fotograf: Gugge Zelander
Marie Rodling Wahlström. Chef för området för Strategisk Fastighetsutveckling, Region Skåne. Fotograf: Gugge Zelander
Publicerad av
Axel Johansson - 09 mar 2016

Region Skåne gör omfattande investeringar i utveckling och modernisering av prioriterade sjukhusområden i Skåne. Investeringarna sker i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm där målet är bättre vård- och arbetsmiljö.

 

- Investeringarna är nödvändiga för att kunna garantera vårdens säkerhet och kvalitet framöver. Dagens vårdlokaler är gamla och slitna, och sjukhusen behöver rustas upp och förbättras för att klara de nya vårdbehov och arbetssätt som framtiden för med sig, säger Marie Rodling Wahlström, chef för Strategisk Fastighetsutveckling på Region Skåne.  

 

I en del fall går det inte att bygga om och renovera och då behöver nya byggnader uppföras. ”Framtidens sjukhus” är paraplynamnet för satsningen och är den största Region Skåne gjort sedan 60- och 70-talet.  

 

Om- och nybyggnad för att möta framtidens krav

Anledningen till utvecklingsarbetet är att den fysiska standarden på sjukhusområdena idag är låg och det är svårt att utveckla vårdens flöden. Nya vårdprocesser där patienten sätts i fokus bidrar till att öka behovet av lokaler för det ändamålet. Förväntningarna på patientsäkerhet och smittskydd ökar och tekniken i patientens närhet blir betydligt mer avancerad. Tanken är att vård, forskning och utbildning ska arbeta effektivt nära varandra. Framtidsperspektivet är viktigt och betydelsefullt i detta projekt då Skånes befolkning förväntas öka och teknikutvecklingen fortsätter i hög takt.

 

- Målet är bättre vård- och arbetsmiljö och sjukhus i världsklass som kan möta framtidens krav. I samarbete med alla verksamheter på sjukhusområdena, vill vi skapa moderna attraktiva och flexibla lösningar som ger förutsättningar för bästa möjliga vårdresultat, forskning, utbildning och en hållbar utveckling, säger Marie Rodling Wahlström.

 

Sjukhusen ska bidra till patienternas läkande med sin fysiska utformning och gröna miljöer, och samtidigt vara en attraktiv arbetsmiljö för medarbetarna. Det är tänkt att sjukhusen också ska vara en del av den moderna och hållbara staden.

 

- Patientsäkerhet är den viktigaste faktorn när vi fattar beslut vid planering. Vi vill också få effektiva flöden och långsiktig hållbarhet, och goda möjligheter till samverkan mellan sjukvård, forskning och utbildning. Många verksamheter ska arbeta tillsammans på sjukhusområdet, och samarbete är vår stora ledstjärna, säger Marie Rodling Wahlström

 

Flexibilitet i sjukvårdsbyggnaderna

Ett mål i byggandet är att sjukhusbyggnaderna ska bli flexibla. Vad innebär då flexibilitet i det här sammanhanget?  

De olika byggnadsdelarnas livslängd styr om det är flexibilitet eller generalitet som gäller.

När det gäller de verksamhetsknutna delarna av lokalerna som till exempel innerväggar, undertak, inredning och dylikt, räknar man med en förändring med ett intervall på fem till 15 år. Därav är målet att det ska vara flexibelt för ombyggnad och anpassning.

De delar av lokalerna som är mer knutna till själva byggnaden, som fasad, bärande stomme med hissar, trappor och schakt, har lång livslängd och planeras för mångsidig användning. Då handlar det om generalitet.

 

- Vi ställer höga krav på flexibilitet och generalitet för att säkerställa långsiktig hållbarhet i våra lokaler. Det är en utmaning att uppnå så stor flexibilitet som möjligt, och vi har och kommer att ha många diskussioner med verksamheter, arkitekter och tekniska entreprenörer för att nå dithän. Det är också viktigt att vi, så långt det är möjligt, hittar gemensamma modeller för våra olika sjukhusområden, för att enkelt när så behövs kunna flytta verksamheter mellan orterna, säger Marie Rodling Wahlström

 

Störningar under byggtiden

Det kommer att ske vissa störningar under byggtiden men de inblandade är beredda på att vara lyhörda och det har tillsatts projektledare med uppdraget att ha en tät dialog med de som påverkas. Arbetsplatserna är helt inhägnade av plank för att hindra buller och spridning av damm och det arbetas kontinuerligt med riskanalyser för verksamheten.

 

 

- Alla involverade gör sitt yttersta för att patienter och medarbetare ska störas så lite som möjligt. Utvecklingsarbetet sker ju på sjukhusområden där den ordinarie verksamheten är i full drift, och viss störning är oundviklig. Därför är det oerhört viktigt med lyhördhet för verksamheternas behov och krav, säger Marie Rodling Wahlström

 

 

Fakta om utvecklingsprojektet i Malmö

I utvecklingsplanerna för Malmö sjukhusområde (totalbudget på cirka 6,8 miljarder kronor, beräknas klart 2022) ligger följande:

 

Två nya byggnader (på 6 000 respektive 9 000 kvm) dit internmedicin, kirurgi, ögonmedicin, endokrinologi och lungmedicin flyttar hösten 2016. Dessa byggnader är så kallade ersättningsbyggnader dit verksamheter flyttar eftersom deras ursprungliga byggnader rivs för att ge plats åt den nya stora vårdbyggnaden.

 

En ny stor vårdbyggnad på 65 000 kvadratmeter som ska ligga på båda sidor om Inga Marie Nilssons gata.

 

En servicecentral som samlar och effektiviserar logistik och servicefunktioner på sjukhusområdet.

 

Ett sammanbundet kulvertnätverk som möjliggör effektiva flöden.

 

Ett nytt parkområde.

Källa: Region Skåne

 

 

Fakta om utvecklingsprojektet i Helsingborg

I utvecklingsplanerna för Helsingborgs sjukhusområde (totalbudget på cirka 4,8 miljarder kronor, beräknas klart 2023) ligger följande:

 

Den befintliga huvudbyggnaden renoveras – med ljusa lokaler, enkelrum så långt det är möjligt åt inlagda patienter, ny operationsavdelning och en toppmodern neonatalavdelning med möjlighet att vårda mammor och barn tillsammans

 

En ny vårdbyggnad uppförs, för psykiatri, somatiska avdelningar, produktionskök och utbildningslokaler

 

Utemiljön fräschas upp och planeras om för att bidra till hållbart resande.

 

Källa: Region Skåne

 

 

Fakta om utvecklingsprojektet i Lund

För Lunds sjukhusområde finns ännu inget beslut fattat om helhetsinvestering. Just nu pågår följande arbete:

 

Översyn av vårdens behov i framtiden, fastighetsutvecklingsplan och lokalförsörjningsplan, för att få underlag för vilka investeringar som behöver göras i modernisering av sjukhusområdet. Detta inkluderar en mängd utredningar: hur den tekniktunga vården ska se ut, servicecentral, infrastruktur och kulvertsystem, digitalisering och medicinteknisk utrustning, förutsättningar för utbildning och forskning, samordning med trafik och eventuell spårväg, och hur sjukhusområdet ska integreras mer med den omkringliggande staden.

 

För att sjukhuset ska kunna bedriva sin verksamhet oavsett yttre störningar i kraftnäten uppförs en ny reservkraftanläggning med byggstart 2015.

 

En mängd renoveringar sker också på sjukhusområdet, däribland för patologiverksamheten vars lokaler kommer att förnyas.

 

Källa: Region Skåne

 

 

Fakta om utvecklingsprojektet i Ängelholm

Sjukhusområdet i Ängelholm byggs också om och till (totalbudget på cirka 1 miljard kronor, varav 500 miljoner kronor från Region Skåne, beräknas klart 2018). Verksamhetslokalerna på södra sjukhusområdet avvecklas, och all vårdverksamhet flyttas till norra området. Arbetet och investeringen sker genom Hälsostaden Ängelholm AB, som är ett samarbete mellan tre ägare med olika kompetenser; Region Skåne – vård, Wihlborgs Fastighets AB – förvaltning, och Peab Sverige AB – byggande.

 

Källa: Region Skåne