Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 23 2019
Senaste Nytt

Byggnadsvårdsföreningen överklagar Nobel Center

Bild: David Chipperfield Architects
Bild: David Chipperfield Architects
Publicerad av
Henrik Ståhl - 02 maj 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm och yrkar att beslutet upphävs.

Motiven bakom överklagandet är flera, enligt ett pressmeddelande. Främst byggnadens stora skala och avskalade fasadspråk som enligt överklagan medför en stor negativ påverkan på flera av uttrycken för riksintresset för innerstaden. Detaljplanen innebär också att den unika hamnmiljön från 1800-talet försvinner. Man anser att detaljplanen har flera olösta viktiga frågor, bl.a. turistbusstrafiken till Nobel Center som inte bedöms kunna tillgodoses enligt det beräknade behovet och som dessutom sägs förvärra dagens problem med brist på framkomlighet och parkeringsmöjligheter för turistbussarna i stadskärnan.

I överklagandet skriver föreningen:

"Stockholms historiska stadskärna har ett mycket högt kulturhistoriskt värde sett både i ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Det saknas en helhetssyn från stadens sida på hur detta värde ska tillgodoses i fortsatt stadsutveckling. Nobel Center skulle innebära en drastisk och oacceptabel förändring i stadsbilden och skulle enligt SBF:s mening påtagligt skada flera av uttrycken för riksintresset. Nobel Center är dessutom ett projekt av flera med påtaglig påverkan på stadsbilden som på kort tid aktualiserats/genomförts i Stockholms innerstad vilket innebär en kumulativ effekt där stadsbildens höga kulturhistoriska värden successivt urholkas."

Annons

Annons

Annons