Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Mer än bara gröna tak

Strandmattor, Färdig Fuktäng, Maxi-pluggplantor är exempel på produkter som har valts utifrån sin funktion och förmåga att klara strömningar i vatten, översvämning och för att fungera som erosionsskydd. Bild från Strömparken i Norrköping.  Foto: Veg Tech
Strandmattor, Färdig Fuktäng, Maxi-pluggplantor är exempel på produkter som har valts utifrån sin funktion och förmåga att klara strömningar i vatten, översvämning och för att fungera som erosionsskydd. Bild från Strömparken i Norrköping. Foto: Veg Tech
Strandrullar, örtplugg, maxiplugg, Färdig Fuktäng är några av produkterna som har etablerats för att skapa en översilningsyta som ska utjämna genom att sänka flödeshastigheten, rena och avdunsta med hjälp av vegetation. Foto: Veg Tech
Strandrullar, örtplugg, maxiplugg, Färdig Fuktäng är några av produkterna som har etablerats för att skapa en översilningsyta som ska utjämna genom att sänka flödeshastigheten, rena och avdunsta med hjälp av vegetation. Foto: Veg Tech
Publicerad av
Axel Johansson - 15 aug 2016

När städer förtätas ställs det högre krav på hur städer och kommuner ska ta hand om dagvattnet särskilt när det ser ut att bli tätare mellan skyfall och ökade regnmängder. Det menar i alla fall Johan Stein från Veg Tech som med sina vegetationstekniska lösningar kan vara ett komplement till den konventionella dagvattenhanteringen.

– Vi ser att vi är ett viktigt komplement till de VA-lösningar som finns idag. En del VA-lösningar bygger på underjordiska magasin eller rörnätverk och de är dimensionerande för en viss mängd nederbörd, säger Johan Stein.

Lösningen som Veg Tech då erbjuder är bland annat vegetation på takytor, fasader och på marknivå för att på det sättet absorbera och rena dagvattnet.

– Då traditionella VA-lösningar måste förnyas med jämna mellanrum och anpassas efter ökade dagvattenmängder är vegetationsteknik ett viktigt komplement för att försöka minimera de hårdgjorda ytorna i städer. Med hårdgjorda ytor får vi torrare luft, högre bullernivåer, högre energikonsumtion, översvämningar och en steril miljö, säger Johan Stein.

Mätbar god effekt av sedumtak

Enligt Johan Stein vet de empiriskt att med den tunnaste uppbyggnaden av takvegetation, det som kallas för sedumvegetation, så kan det ta upp ungefär hälften av en normal årsnederbörd. Dessutom har det visat sig att under skyfall klarar sig områden som har grönytor väsentligt bättre än områden med till hårdgjorda ytor och tak utan vegetationstekniska lösningar.

– Vi vet att områden med riklig takvegetation och annan vegetationsteknik hjälper till att kapa topparna på de här skyfallen, säger Johan Stein.

Men, påpekar Johan Stein, när vegetationen väl är vattenmättad så kommer ändå infiltrationsytor på marknivå att behöva avleda och bromsa vattnet.

Vegetationsteknik – en del av framtiden Med tanke på EU:s vattendirektiv och LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, som förordar att kommuner har en skyldig att ta hand om vattnet så nära källan som möjligt så ser Johan Stein att kommuner i landet börjat titta mer på lösningar med vegetationsteknik kopplat till dagvattenhanteringen.

– Det är på god väg att man börjar inse detta i och med att vi har haft en ökad frekvens av skyfall. Det har blivit mer påtagligt nu och då problemet uppstår frågar man sig vad som gick snett och vems är felet. Det har blivit mer aktuellt inom kommunerna att arbeta mot en mer hållbar dagvattenhantering, säger Johan Stein.

Utveckling av lösningar framöver Framöver för Veg Tech är det att följa upp och utveckla lösningar inom dagvattenhantering. De har samarbeten med tekniska institut som gör mätningar alltifrån vattenhållande förmåga till bullernivåer och byggnadstekniska krav. Som företag är det viktigt att förhålla sig till de bestämmelser som finns inom byggnadssektorn eftersom det är olika byggnadsmaterial Veg Tech sysslar med. 

– Vi har hållit på med detta i snart tre decennier och vi har provat oss fram under den här tiden vad som är fungerande lösningar och har kommit fram till efter flera år att det är de systemuppbyggnader som vi har som fungerar i de här miljöerna på tak till exempel. Men vi håller alltid på att utforska, nya material, nya systemuppbyggnader och nya tillämpningar, säger Johan Stein.

Inte bara gröna tak Inom branschen brukar Johan Stein få höra att Veg Tech är de som ”levererar de där gröna taken” något som han menar är lite felaktigt då de också är en viktig aktör inom markentreprenader som är kopplat till dagvattenhantering.

– Mycket som ser naturligt och självklart ut i stan är ofta noga planerat och dimensionerat. När du går vid kanten till en damm och det är en grönyta och sen vass innan vattnet då kan det vara vi som har varit i farten, säger Johan Stein.

Till sist vill Johan Stein poängtera att arbetet med dagvatten kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Det är alltså inte bara att slänga på lite gröna plantor utan det krävs planering, beräkning och dimensionering för att det ska bli rätt.

– Du kan ha för lite vatten, för mycket vatten och så vidare. Om man bara tacklar detta på rätt sätt så är våra lösningar ett mycket bra komplement och alternativ till det traditionella VA-tänket, säger Johan Stein.