Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, feb, 22 2019
Senaste Nytt

Tvillingtorn skapar ny entré till Kungsholmen

På var sida om Essingeleden på Kungsholmens nordvästra strand byggs 20 våningar höga bostadshus. Bild: Sightline vision
På var sida om Essingeleden på Kungsholmens nordvästra strand byggs 20 våningar höga bostadshus. Bild: Sightline vision
Första spadtaget för Kungsholmsporten togs i maj 2009. Foto: Wallenstam
Första spadtaget för Kungsholmsporten togs i maj 2009. Foto: Wallenstam
Mellan de två E-formade huskropparna ska Stockholms stad anlägga en park. Bild: Nod Combine
Mellan de två E-formade huskropparna ska Stockholms stad anlägga en park. Bild: Nod Combine
Publicerad av
Henrik Ståhl - 03 nov 2010

På Kungsholmens nordvästra strand i Stockholm växer ett nytt landmärke fram. Två bostadshus på 20 våningar byggs på var sin sida om Essingeleden. De monolitiska tvillingtornen skapar en välkomnande port för resenärer på trafikleden.

De nordvästra delarna av Kungsholmen i Stockholm genomgår stora förändringar. Gamla industriområden omvandlas till moderna kvarter med plats för bostäder, butiker och grönområden.

Stadsdelen Västra Kungsholmen pekas av Stockolms stad ut som ett viktigt stadsutvecklingsområde. När den år 2017 är färdigutvecklad uppskattar Stockholms stad att där ska rymmas 20 000 bofasta och 15 000 arbetsplatser.

I kvarteret Brovakten byggs två höga bostadshus som blir ett landmärke för hela området. Projektet, som byggherren Wallenstam kallar Kungsholmsporten, kännetecknas av två monolitiska torn. Tornen reser sig på var sin sida om Essingeleden vid Kungsholmens nordvästra strand.

Bostadshusen är E-formade och ligger med ryggen mot Essingeleden. Närmast Essingeleden är husen till hälften 20 och till hälften 8 våningar höga. Armarna som sträcker sig in till de omgivande gatorna är 7 våningar höga.

Fasad i svart terrazzoDe två tjugovåningsenheterna ligger närmast vattnet och accentueras av en fasad i svart terrazzo. Kvarterets lägre byggnader får en fasad i ljusare kulör. På så vis bildas två svarta torn som skapar en välkommande port för Essingeledens resenärer. Bakom den spektakulära arkitekturen står Wingårdh Arkitektkontor.

Men de höga tvillingtornen är mer än ett uppseendeväckande landmärke. De fyller också en viktig skärmfunktion mot Essingeleden. Bostäderna ligger inte mer än 35 meter från trafikleden och är därför utsatta för både buller och luftföroreningar i form av partiklar och avgaser. Dessutom framförs miljöfarliga transporter på Essingeleden. De 20 våningar höga tornen bildar en effektiv skärm mot leden och ger på så vis en behagligare lokalmiljö.

Idag ligger Essingeleden på pelare som reser sig cirka tio meter över marken. Det har framförts önskemål om att få trafikleden nedgrävd eller överdäckad i området för en lugnare stadsmiljö. Men enligt Eleonor Eklind-Forslin på Exploateringskontoret i Stockholm är det inte ekonomiskt rimligt.– Det finns inte på dagordningen idag. Kanske sker det någon gång, men det ligger säkert 50 år fram i tiden, säger hon.

Essingeleden komplicerarUnder projekteringsfasen togs stor hänsyn till Essingeleden. Normalt sett anser Stockholms stadsbyggnadskontor inte att bostäder bör byggas nära en trafikled av Essingeledans kaliber.

– Vi var tvungna att visa på att husen är säkra även vid en explosion på Essingeleden, säger Eleonor Eklind-Forslin.

För att säkra en god boendemiljö vidtogs en rad åtgärder. Byggnadernas utformning, planlösning och tekniska system har anpassats efter omständigheterna. Mot Essingeleden har husen en inbyggd loftgång som bildar en extra buffertzon mellan trafikleden och bostäderna. Inga boningsrum ligger mot leden och väggarn är tjocka och välisolerade för att dämpa bullret.

För att undvika att inomhusluften får förhöjda halter av luftföroreningar ställs höga krav på ventilationen och fasadernas täthet. Ventilationen blir av FTX-typ. Friskluftsintagen placeras på de lägre husens yttertak, så långt ifrån Essingeleden som möjligt. De förses dessutom med filter som bland annat är P-märkta av Statens provningsanstalt. Filtren ska bytas två gånger per år.

Låg energiförbrukningTäta väggar och FTX-ventilation brukar ofta nämnas i samband med energieffektiva byggnader. Husen i kvarteret Brovakten kommer inte att miljöklassas, men energiförbrukningen blir låg, mellan 50 och 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år uppskattar byggherren Wallenstam.– Vi har inte haft som mål att miljöklassa byggnaderna, men vi har velat hitta bra energilösningar, säger Per Persson på Wallenstam.

Tjocka extraisolerade väggar, lågenergifönster och FTX-ventilationen gör att värme från elektrisk utrustning, sol och människor kan användas för uppvärmning. Precis som i ett passivhus. Resterande värmebehov täcks av en värmepump som drivs av Wallenstams egenproducerade vindkraftsel.

Stort intressePer Persson berättar att intresset för bostäderna är stort. De har redan runt 4 000 intresseanmälningar för de 267 hyreslägenheterna. Inflyttningen kommer att ske i tio etapper mellan januari 2011 och hösten 2012.

Lägenheterna är allt mellan 35 och 140 kvadratmeter. En tvårumslägenhet på 53 kvadratmeter får en månadshyra runt 9 000 kr.

Av de totalt 267 lägenheterna finns 129 i det östra huset och 138 i det västra. Kvarterets form gör att huset öster om Essingeleden blir något mindre än sin västra tvilling.

Förutom lägenheterna rymmer kvarteret butiksytor på cirka 150 kvadratmeter och två underjordiska garage med totalt 144 parkeringsplatser. Butikerna ligger i bottenvåningen utmed Franzéngatan medan garaget placeras under huskropparnas utstickande armar och gårdarna som bildas mellan dem.

Gårdarna som bildas mellan huskropparnas armar planteras med växtlighet och blir en viktig del av närmiljön. Tack vare de två höga husens skärmfunktion blir det en lugn och skyddad miljö. Det östra husets gårdar får dessutom direktkontakt med Brovaktarparken som Stockholms stad ska anlägga.

Park för passageBrovaktarparken sträcker sig längs stranden samt in mellan huskropparna och under den upphöjda Essingeleden. Det blir en sluttande terrasspark med fokus på ljussättning och tillgänglighet.

Parken ska vara en visuell och rumslig upplevelse men ska inte uppmuntra till längre vistelse. Detta beroende på den risk som närheten till Essingeleden utgör. Det innebär att parken varken förses med lekplatser eller sittbänkar. Målet är att skapa en vacker och lättillgänglig passage.

Bakom programhandlingen för parken står landskapsarkitekterna på Nod Combine. Magnus Schön berättar att de arbetat mycket med sluttande ytor.

– Ytorna som inte är gångstråk viker sig uppåt så att om man står i parkens överkant ser man bara de växtbeklädda ytorna. Nerifrån stranden ser man istället grusade ytor som bryts upp av träd.

Trots att hela parken ligger i en sluttning ner mot vattnet har Nod Combine helt undvikit trappor. På så vis är hela parken handikappanpassad.

Under parkens pågående projekteringsfas är även White Arkitekter inblandade. Nod Combine är dock fortfarande delaktiga. Tillsammans har de till exempel studerat vilka växter som kan planteras i den del av parken som ligger under Essingeleden där tillgången till vatten är begränsad.

Anläggningen av parken kommer att initieras under 2012 när Wallenstams arbete i kvarteret är avslutat.

 

FaktaNybyggnad av flerbostadshus, kvarteret Brovakten

Byggherre: Wallenstam

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Totalentreprenör: Mecon Bygg

Omfattning: 267 hyresrätter

Tidsram: vår 2009-höst 2012

Byggkostnad: 400 miljoner kronor

 

Läs fler spännande reportage i senaste numret av Aktuella Byggen!

Annons