Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 23 2019
Senaste Nytt

Akustisk expertis bör involveras i byggprojekt på ett så tidigt stadium som möjligt

Zlatan Idnert, vice affärsområdeschef inom ljud och vibrationer på ÅFoch ordförande på Svenska Akustiska sällskapet.Foto: ÅF Infrastructure AB
Zlatan Idnert, vice affärsområdeschef inom ljud och vibrationer på ÅFoch ordförande på Svenska Akustiska sällskapet.Foto: ÅF Infrastructure AB
Kungliga Musikhögskolans nya campus har fått en gedigen akustik som är anpassad till verksamhet.FOTO: Axel Johansson
Kungliga Musikhögskolans nya campus har fått en gedigen akustik som är anpassad till verksamhet.FOTO: Axel Johansson
Publicerad av
Redaktionen - 16 nov 2017

En akustisk utmaning i samband med bostadsbyggande är förstås förekomsten av externt buller i närheten av de planerade byggnaderna. Den 1 juli i år trädde ytterligare nya regler för trafikbuller i samband med bostadsbyggande i kraft. De innebär att det numera är tillåtet att bygga bostäder i områden som är ännu mer utsatta för trafikbuller än hittills tillåtet. Detta är en direkt följd av urbaniseringstrenden.

– Vår förhoppning är att de nya reglerna ska medföra en ökad samsyn vad gäller tolkningen av bullerreglerna.  Hittills har nämligen olika kommuners och Länsstyrelsers tolkningar av bestämmelserna varierat, vilket förstås komplicerat saker och ting både för oss men även för byggföretag och investerare, säger Zlatan Idnert, vice affärsområdeschef inom ljud och vibrationer på ÅF och ordförande för Svenska Akustiska Sällskapet

Akustik är ett viktigt område även i skolor, främst för att eleverna ska kunna höra vad lärarna säger och därmed förbättra inlärningen. Svenska Akustiska Sällskapet arbetar därför för att fler byggherrar ska ha akustiken i åtanke.  Zlatan Idnert understryker vikten av ett genomtänkt akustikarbete redan på ett tidigt stadium även i vårdfastigheter.

Akustiker bör träffa slutkunden på tidigt stadium

–Vi människor lever ju längre och längre och behov av modern sjukvård och sjukhus ökar. Forskning visar att patienter som är inlagda på sjukhus utsätts för mycket ljud, varav en stor andel alarmerande ljud, exempelvis ljud från olika maskiner. Att utsättas för dessa ljud kan bidra till att patientens tillfrisknande tar längre tid än i en god ljudmiljö. Kan vi åtgärda detta redan i planeringen kan vi på så sätt bidra till ett påskyndat tillfrisknande och eventuell minskad belastning på sjukvården. Akustiska frågor är därför en betydelsefull fråga även på sjukhus, säger Zlatan Idnert. 

Även dagens kontorsfastigheter ställer höga krav på akustisk komfort, inte minst i takt med att aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorslandskap blir allt vanligare. Zlatan Idnert anser att fler byggföretag bör koppla ihop akustiker med slutkunden, alltså kontorsfastighetens framtida hyresgäst, på ett så tidigt stadium som möjligt. Då blir det lättare för akustikern att utforma en ljudmiljö som anpassats utifrån den framtida hyresgästens behov.

–Vi arbetar också för att akustiska kontroller och besiktningar ska genomföras kontinuerligt under byggtiden och inte enbart i slutet av ett byggprojekt. Det gör att eventuella misstag och byggfel snabbare kan upptäckas, vilket i sin tur gör det lättare och ofta mer kostnadseffektiva att åtgärda. Sammanfattningsvis kan man säga att byggföretagen har blivit bättre på att beakta akustiska faktorer i samband med byggprojekt, men det finns fortfarande mycket kvar att utveckla på området, säger Zlatan Idnert.

 

Annons

Annons

Annons