Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 21 2018
Senaste Nytt

”Branschen kräver säkrare formställningar”

Publicerad av
Redaktionen - 20 aug 2018

”Vi märker av ett ökande intresse från den svenska anläggningsbranschen för beräkningsbara formställningar som integreras med godkända arbetsställningar. Det finns nyfikenhet och intresse från både byggentreprenörer och tekniska konsulter för nya och moderna alternativ som tillgodoser både höga krav på säkerhet och god totalekonomi.  Men trots det har det skett alltför många olyckor med formställningar inom anläggningsbranschen de senaste åren och i många fall har konstruktionen av formställningen lyfts fram som den avgörande olycksfaktorn." Det skriver Nikolaj Murikoff och Per Hammar vd, respektive teknisk chef, på Layher AB, i en debattartikel.

Som svenskt dotterbolag i Layherkoncernen, en global tillverkare och leverantör av ställningssystem, har vi drygt 30 års erfarenhet av stora projekt inom bygg och industri i Sverige. Säkerheten vid montage och användning av ställningar utvecklas sedan många år positivt. Stora framsteg inom arbetsmiljö och säkerhet har gjorts, och fallolyckorna har stadigt minskat, bland annat beroende på en ökande användning av trappor och plattformar med betryggande hållfasthet och utan glipor. Tack vare förtydligade och skärpta regler från Arbetsmiljöverket, vilket sammanfaller med en generell kompetensutveckling inom branschen, utvecklas också kvaliteten på projektering och riskbedömning kontinuerligt. Allt oftare efterfrågas kompletta och tillförlitliga dimensioneringshandlingar av både utförare och beställare.

Olycksdrabbad bransch

Under en längre tid har vi noterat att anläggningsbranschen inte har utvecklats i samma riktning. Antalet aktörer har varit få, och vi har inte sett den för branschen sedvanliga ansvarsuppdelningen mellan oberoende parter: materialleverantör, entreprenör och konstruktör. Beställarna har ofta förlitat sig på en enda underentreprenör och inte tyckt sig haft anledning att granska eller kontrollera lösningarna.

Tyvärr visar de senaste årens olyckshistorik att det krävs förändring. Bara under 2017 inträffade i Sverige två spektakulära och uppmärksammade olyckor med formställningar. Även i Danmark och Norge har allvarliga olyckor med formställning inträffat under de senaste åren. I många fall har konstruktionen av formställningen lyfts fram som den avgörande olycksfaktorn.

Tydliga krav är ingen garanti

Trots att AMA Anläggning indirekt hänvisar till krav enligt SS-EN12812 Byggnadsställningar – Formställningar – Krav och utförande, förbises detta ofta och istället används fortfarande ”tumregler” som använts sedan decennier. Därmed blir såväl säkerheten som optimeringen av formställningen lidande.

Vad som ofta förbises är att formställningen även används som arbetsställning, vilket regleras av SS-EN12811-1 och Arbetsmiljöverkets AFS2013:4 och där andra typer av krav ställs. För arbetsställningar läggs stort fokus på säkert montage och användning, med krav på bland annat tillträdesleder samt glip-och snubbelfria arbetsplattformar, utöver krav på materialegenskaper, utformning och dimensionering. Detta innebär att det krävs en bred erfarenhet och teknisk kompetens för att utforma formställningar som också skall fungera som arbetsställningar.

Fler ögon minimerar risken

Från ledande aktörer inom infrastruktur framförs nu krav på att utveckla nya arbetssätt och rutiner, bland annat att i större utsträckning använda av varandra oberoende konstruktörer som kontrollerar dimensioneringen. Det framstår som ett naturligt krav att de som utses att granska och verifiera konstruktioner måste ha rätt kompetens och erfarenhet, samt förstå vilka specifika krav som ställs på konstruktionsberäkningar enligt SS-EN12812 och de krav som kommer från SS-EN12811-1.

Arbetsmiljön måste också säkras, formställning används ofta som arbetsställning

Givetvis får kraven på konstruktionsberäkningar inte kompromissas med. Vad som tyvärr fått mindre uppmärksamhet, kanske för att konsekvenserna inte blir lika spektakulära, är att skydd mot fall också måste hanteras, något som är självklart för en arbetsställning. Fallrisker kan uppstå vid flera olika moment från montering av formställningen, till användning av formställningen som arbetsställning för armering, inspektioner m.m., samt vid demonteringen.

Layher erbjuder beprövade lösningar som uppfyller kraven i SS-EN12811-1. I sortimentet ingår även TG60, en modern formställning som uppfyller kraven i både SS-EN12812 och SS-EN12811-1 / AFS2013:4, eftersom säkra arbetsplattformar och godkända tillträdesleder kan integreras i formställningen. Godkända skyddsräcken och säkra infästningspunkter för fallskydd är andra exempel. Beprövade sätt att effektivisera montaget kan få en betydande inverkan på säkerhet, ergonomi och totalekonomi. Till exempel kan man montera TG60 stämptornen liggande på marken och sedan lyfta formställningen på plats med kran, vilket helt kan eliminera risken att falla från höjd i samband med montaget.

Produkt, dokumentation och teknisk support i samverkan

Minst lika viktigt som den fysiska produkten är den tekniska dokumentationen för TG60 som innehåller kapaciteter för de enskilda bärverksdelarna och kompletta verifierade typfall med omfattande lasttabeller. Dessutom finns utförliga anvisningar för hur TG60 uppförs till en komplett och dimensionerad lösning, med allt från underslag som kompenserar för lutning till formbalk enl. SS-EN13377. När Layher får en förfrågan på formställning skapas först ett lösningsförslag, vilket som ett minimum baseras på förberäknade typfall. När så krävs analyseras även den projektspecifika strukturen närmare för att få en mer precis bild eller för att optimera lösningen. Därefter görs en projektering där hänsyn tas till slutgiltigt utförande, markförhållanden, exakta plushöjder, typ av formbalk. I samband med detta görs en extern verifiering (teoretisk kontroll) av en oberoende part. Innan formställningen tas i bruk rekommenderas att låta utföra en besiktning (praktisk kontroll) av hur strukturen faktiskt uppförts.

 

Nikolaj Murikoff, vd Layher AB, Per Hammar, teknisk chef, Layher AB.

Annons

Annons

Annons