Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Futurum bygger ny brandstation

Publicerad av
Redaktionen - 07 maj 2019

I takt med att Örebro tätort växer i yta blir det svårare för brandkåren att vara på plats inom godtagbar tid vid olyckshändelser. Nu har Futurum Fastigheter fått i uppdrag av Örebro kommun att bygga den nya brandstationen på öster.

Örebro kommun har genom Stadsbyggnad utrett möjliga lägen i staden för placering av en ny brandstation. Uppdraget har utgått från att ytterligare en station ska komplettera den befintliga Nastastationen. Uppdraget har också tagit höjd för att placering ska beakta en potentiell tredje station utifrån ett framtida behov på längre sikt. Stadsbyggnads utredning har beaktat aspekter såsom befolkningsprognoser och förväntad framtida utveckling av staden, framkomlighet, utryckningstider och genomförbarhet.

Bedömningen är att det förberedande arbetet med uppsägning av nuvarande hyresgäster, sanering av mark, bygglov med mera kan vara klart våren 2020. Därefter kommer det byggnationen påbörjas. Byggtiden beräknas till 1 år och 6 månader vilket skulle innebära en färdig brandstation till årsskiftet 2021/2022.

Annons

Annons

Annons