Byggnadsvårdsföretagen – branschförening för företag specialiserade mot kulturhistoriska byggnader

Den lilla stenkyrkan är Suntak kyrka i Västergötland från 1100-talet. Foto: Henrik Larsson
Byggnadsminnesförklarad lada på Fårö i stolpverksteknik. Foto: Henrik Larsson
Medeltida takkonstruktioner från 1100-talet i kyrkor i Västergötland. Foto: Henrik Larsson
Medeltida takkonstruktioner från 1100-talet i kyrkor i Västergötland. Foto: Henrik Larsson

Text: Henrik Larsson, Byggnadsvårdsföretagen

Sverige har ett mycket stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I en totalinventering som Kulturmiljö Halland genomförde 2012 fann man att 8 procent av länets 130 000 byggnader hade sådana kulturhistoriska värden som krävde särskild hänsyn vid t.ex. underhållsarbeten. Det betyder att 10 000 byggnader enbart i Hallands län kräver medverkan av konsult- och byggföretag med särskild kompetens om bevarande av kulturvärden och inom traditionella material och tekniker. Översatt till hela landet rör det sig om 100 000-tals byggnader.

Inom byggbranschen finns många specialområden, underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader är ett sådant. I dagligt tal brukar denna nisch kallas byggnadsvård. Arbete med kulturbyggnader skiljer sig i många avseenden mot konventionella byggarbeten eftersom syftet i regel inte handlar om att göra omfattande standardförbättringar eller stora ombyggnationer utan tvärtom att bevara maximalt av byggnaden och upprätthålla funktionen med minsta möjliga förändring eller utbyte av material. Det här kräver ett helt annat förhållningssätt till byggnaden än vad som är brukligt inom konventionell byggindustri. I varje län finns dock ett relativt stort antal företag som är specialiserade mot detta område. Det kan röra sig om specialiserade hantverksföretag, byggföretag, antikvariska och tekniska konsulter, arkitekter och förstås materialproducenter som kan leverera de material och produkter som behövs.

Byggnadsvård – cirkulär ekonomi

Inom ekonomin håller ett nytt klimatsmart förhållningssätt att växa fram: cirkulär ekonomi – och Ellen MacArthur Foundation är en av de drivande krafterna i denna omställning. I korthet handlar det om att minska användningen av ändliga resurser och belastningen på miljön i produktionsprocessen och bygga in återanvändning och återvinning i resursflödena, men framför allt förlänga användningen av resurser. När det gäller byggnader har byggnadsvårdsföretag en särskild kompetens att med löpande underhåll, små insatser och varsamma anpassningar hålla liv i byggnader jämfört med den konventionella byggindustrin.

Sedan 2016 finns en branschorganisation för företag som är specialiserade inom detta område – Byggnadsvårdsföretagen – BVF. Grunden i denna branschförening är 10 regionala företagsföreningar som organiserar byggnadsvårdsföretag från Skåne upp till Norrbotten, men det är även möjligt att direktansluta från de län som saknar en regional förening.

Fastighetsägare och förvaltare kan hitta dessa specialiserade företag genom att gå in på hemsidan och söka med hjälp av den karta som finns där. Även för medlemsföretagen i BVF är hemsidan central där nyheter, kurser och workshops annonseras.