Behov av och lösningar för ökad säkerhet i städer

Under senare år har vi allt för ofta kunnat läsa i medier om återkommande allvarliga incidenter som drabbar enskilda individer, t ex aggression, överfall och stöld. Likaså om skadegörelse, stöld och bränder mot byggnader och anläggningar i samhället, t ex skolor. Och om kriminalitet på publika platser.

I denna artikel vill vi på Isgnordic belysa dessa områden och visa på möjligheter och exempel som varit förebyggande och skademinimerande, och följaktligen varit goda investeringar.

Tekniken ger goda möjligheter

Den som följer teknikutvecklingen inom säkerhetsområdet, vet att möjligheterna är mycket större än vad de flesta nyttjar idag. Det som hindrar full användning av tekniken är många gånger lagar, regler eller etiska aspekter. Men mycket går att göra med befintlig teknik inom dessa ramar.

För att fatta beslut som ökar tekniknyttan krävs djup kunskap inom området, och att hålla en konsekvent långsiktig strategi. En beslutsprocess innehåller ofta både politiska, tekniska och ekonomiska aspekter och då är det viktigt att alla inblandade parter förstår och ser möjligheterna. Framförallt de förebyggande effekterna, och den snabba återbetalning dessa investeringar ger.

Fyra exempel med uppvisad god effekt – för en säkrare stad

Vi vill visa på fyra verkliga exempel inom säkerhet i staden. Ett litet axplock av 30 år och 4 000 projekt som vi gjort i samarbete med kommuner, vården, flygplatser, fastighetsägare, Trafikverket m fl. Lösningar som alla har fungerat problemfritt under lång tid, och investeringar som återbetalat sig snabbt.

bild
Bildkälla: Isgnordic

1. Förebygga skadegörelse på skolor

Vandalism vid och på skolor innebär idag mycket stora kostnader för kommuner och skattebetalare. De system vi installerat med radar, värmekameror, bildanalys och koppling till bevakningscentral och med utropsystem, har haft mycket god avvärjande och förebyggande effekt. En uppdragsgivare med dessa lösningar, minskade sina kostnader för skadegörelse från ca 1 000 000 till under 50 000 kronor.

2. Öka säkerhet på utomhusbad

På utomhusbad som står obevakade efter stängning, har både skadegörelse och tyvärr även drunkningsolyckor inträffat. Vi har löst detta med radarsystem

som detekterar otillåten närvaro. Bevakningscentralen ser på skärmen var aktivitet finns på området, och kan göra utrop eller utryckning. En kommun med denna lösning, berättar att sammanlagt 400 personer avhysts. Fördelen med användning av radar är att man undviker integritetsproblematiken, och ej behöver kameratillstånd.

3. Minska brott i bilgarage

I många bilgarage är inte bilstölder det största problemet. De är platser för vapen- och narkotikaaffärer. Vi har skapat kameralösningar med intelligens som kan identifiera avvikande beteenden. Polis kan tillkallas och inspelad video kan användas för att klara upp brott. Ökad uppklaring har en avskräckande effekt och brottsligheten minskar. Det skapar ökad trygghet för medborgare och lägre kostnader för samhället.

4. Undvika faror i trafiken

Ett överbelastat vägnät med köer och trängsel skapar risker för såväl bilister som oskyddade trafikanter. Med intelligenta trafikanalyssystem, baserade på kamerateknik, är det möjligt att i realtid automatiskt identifiera var det finns eller saknas kapacitet i stadsgatunätet. Denna information kan användas för att utjämna trafikflödena såväl för stunden som på lång sikt.

Vi på Isgnordic har kunskapen om hur man tar sig an denna problemställning. Våra system sitter även i nästan samtliga vägtunnlar i landet.

Dessa fyra exempel, kan lätt översättas till liknande problemställningar i andra verksamheter. Kontakta gärna mig eller mina kollegor på Isgnordic för stöd och råd i dessa frågor, och diskutera lösningar på era unika situationer.

Välkommen besöka Isgnordics hemsida HÄR!

Mejla till fredrik.palsson@isgnordic.se 

bild
Fredrik Pålsson, Senior projektledare