Ny markpolicy främjar tillväxt och ger tydlighet

Ptessbild Karlstads Kommun

Kommunen i Karlstad har tagit fram en ny markpolicy som antogs i kommunfullmäktige under torsdagskvällen. Den nya policyn skapar tydlighet i varför kommunen ska äga mark och lägger grunden för att långsiktigt säkerställa att kommunen har den mark som behövs för att utvecklas. Förhoppningen med den nya policyn är dels att främja tillväxten utanför centralorten och samtidigt uppmuntra en smart användning av marken.

Förutom skatteintäkter är inkomsten av markinnehavet ett stort tillskott för kommunen. De pengar som kommunen får in genom arrenden och tomträtter går till exempel till att bygga och underhålla gator och vägar, att bygga och sköta lekplatser eller anställa fler förskolelärare eller personal inom äldreomsorgen.

- Vår mark är värdefull och genom markpolicyn får vi en tydlig inriktning på hur vi ska använda vår mark på bästa sätt för att säkerställa tillväxt, gynna friluftslivet, rekreation och biologisk mångfald säger Frida Pettersson (C) kommunalråd och ordförande i tillväxtutskotten.

Policyn öppnar nu upp för försäljning av mark som inte är strategiskt och ekonomiskt betydelsefull för kommunen och dess medborgare. Zonerna, där försäljning kan vara ett alternativ, kommer ses över vartannat år.

Marken ska användas smart

För att se till att marken används så effektivt som möjligt har kommunen fört in både piska och morot i policyn. För att uppmuntra till parkeringar under markplan kommer ingen kostnad tas ut för byggrätten för garage i källaren. Om garaget inte ligger i källaren tas samma pris ut som för parkeringshus. Exploatörer måste även kompensera för värdefulla ytor som de tar upp.

- Om en exploatör behöver använda allmänna anläggningar som lekplatser, viktiga gröna ytor, dagvattenanläggningar eller liknande ska de ersätta med kostnad för motsvarande funktion, säger Henrik Lander (C) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Rabatten för friköp av tomträtt tas bort

Kommunen ska värna om sina tillgångar. Därför kommer den rabatt som finns för friköp av tomträtt för småhus tas bort. Fram till 1 januari 2022 är friköpspriset för tomträtt 50 procent av marktaxeringsvärdet året före friköp. Efter 1 januari 2022 kommer priset att vara hela marktaxeringsvärdet. Eftersom rabatten försvinner först om drygt ett år hinner de som vill friköpa till dagens pris. De som har småhus med tomträtt i Karlstad kommer att få ett brev hem om detta.