Stockholms Studentbostäder får klartecken för studentbostäder i Hammarbyhöjden

Bild: Wikipedia

Stockholms studentbostäder planerar att bygga 50 nya studentlägenheter i stadsdelen Hammarbyhöjden i södra Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad beslutade i går vid sitt sammanträde att påbörja planarbetet för att möjliggöra byggandet av det nya flerbostadshuset.

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete. Sedan tidigare har Exploateringsnämnden beslutat att ge markanvisning för området till stiftelsen. Det innebär att marken inom planområdet kommer att upplåtas med tomträtt till Stockholms studentbostäder när detaljplanen vunnit laga kraft, vilket väntas ske i november 2023. Marken kommer att ägas av staden.

Stockholms studentbostäder vill göra en tillbyggnad till befintligt flerbostadshus i tre våningar, Hammarbyhemmet. Fastigheten byggdes av den intilliggande Hammarbykyrkan 1966, och ägs av Stockholms studentbostäder sedan 1999. Förslaget innebär att ett lamellhus i fyra till fem våningar byggs i sluttningen ner mot tunnelbanespåren.

– Under flera år har vi arbetat systematiskt med att definiera möjliga förtätningar och intressanta markanvisningsområden i syfte att skapa nya studentbostäder och öka bostadsbeståndet i citynära och campusnära områden. För oss är beslutet från staden en viktig och positiv signal. Med detta beslut så kan vi fortsätta vår expansion i söder om söder, som är så attraktivt för våra studenter, säger Ingrid Gyllfors VD på Stockholms studentbostäder.

Stockholms studentbostäder är inne i en stor expansionsfas genom nyproduktion med en byggtakt med cirka 100–300 bostäder per år. Förutom utbyggnaden av Hammarbyhemmet, byggs 166 lägenheter i Björkhagen och 800 nya hem för studenter på Lappkärrsberget vid Stockholms universitet. Vidare pågår bygglovsprojektering för Jerum (Väbeln 3) och detaljplanearbete för fler bostäder vid Fyrtalet (Rio 7) och Forum (Roslagsbanan 18), i centrala Stockholm, vilket innebär att stiftelsen är på väg mot sitt långsiktiga mål med 10000 bostäder i SSSBs bestånd.

Fakta om fastigheten och platsen

Fastigheten Klokryparen 6 ligger i södra Stockholm. Den befintliga byggnaden ligger i charmiga Hammarbyhöjden strax söder om Södermalm, en av många söderförorter som växte upp under 1950- och 60-talen med låghus och gott om gröna ytor. Tunnelbanestation Skärmarbrink ligger med ca 5 minuters gångavstånd från byggnaden.

Hammarbyhemmet är byggt 1966 i tre våningar och köptes av församlingen som äger den intilliggande Hammarbykyrkan 1999. Huset innehåller mest studentrum men även några lägenheter. Planområdet omfattar cirka 1 500 kvm och inrymmer fastigheten Klokryparen 6 samt del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1. Ny bebyggelse föreslås trappas ner mot spårområdet och följa den kuperade terrängen, med syftet att tydliggöra slänten genom den nya bebyggelsen och samtidigt säkerställa Hammarbykyrkans visuella inslag i stadsbilden. Marken inom planområdet kommer att upplåtas med tomträtt till Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och ägs av Stockholms stad.