Visionsplan antas av Ekerö kommun

Ekeröpassagen blir det nya handelsstråket från Mälarporten till Ekerö Torg och befintliga centrum. Ekeröpassagen kan möbleras utifrån säsong. Passagen formas av lägre bebyggelse med sadeltaksmotiv och varierad kulör och materialsättning.

Idag har kommunstyrelsen beslutat om visionen för ett nytt Ekerö centrum då kravspecifikationen har behandlats. En kravspecifikation innehåller de värden som kommunen anser viktiga för exploatören att ta vidare i det fortsatta arbetet.

Ekerö kommun i allmänhet, och Ekerö centrum i synnerhet, står inför ett antal stora förändringar de närmaste åren. Viktiga infrastruktursatsningar som breddningen av Ekerövägen till fyra körfält, en ny bro vid Tappström och en på- och avfart till förbifart Stockholm, kommer att leda till förbättrade kommunikationer till och från Ekerö kommun. Detta ger även en möjlighet för kommunen att växa med fler bostäder och invånare samt en utvecklad service i form av ökat utbud av detaljhandel och restauranger.

 

bild
En vacker småstadskärna på Ekerö skapas genom en överordnad helhet med anknytning till den lokala paletten och dess arkitektoniska identitet. Gestaltningsprinciperna ska vävas samman med Erskines arkitektur och struktur men utvecklas med tydliga förbättringar. 

 

- Ekerö kommun måste utvecklas varsamt och i samklang med vår lantliga karaktär. Ekerö centrum har potential att växa på ett sätt som möjliggör för fler invånare att bo i centrumnära bostäder samtidigt som vi får ett större utbud av butiker, restauranger och annan service. Det viktiga i Ekerö centrums utveckling är att vi vill undvika att Ekerö blir en förort till Stockholm. Vi vill utveckla karaktären och vår vision om en småstad av mer lantlig karaktär, säger Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande (M).

Gestaltningsvisionen Ekerö Mälarstad

Under våren 2021 har stadsbyggnadsförvaltningen utformat en vision, baserat på synpunkter från politik och allmänhet, för hur centrumområdet ska utvecklas till en enhetlig, levande, mänsklig, vacker och hållbar småstadskärna. Visionen ska användas som underlag till planeringsskedet då utformningen kommer fortsätta bearbetas.

 

bild
Från Ekebyhovsslott ska man kunna promenera ned till Småstadsparken som fortsätter med en slottspromenad hela vägen ned till vattnet. Småstadsparken blir en bullerfri och solig ny park och alternativ till parken vid vattnet. 

- Ekerö kommun är en otroligt vacker övärld med två världsarv, trygg och säker miljö, med tillgång till natur och vackra historiska miljöer nära storstaden. Gestaltningsvisionen illustrerar en småstadskärna som knyter an till karaktären och den gestaltning vi ser i kommunen. Visionen skapar en attraktiv och hållbar framtida småstadsupplevelse för våra medborgare och besökare, säger Erik Edström, stadsarkitekt Ekerö kommun.

En strukturplan har tagits fram som redovisar hur hela området ska hänga ihop med ny bebyggelse, vägar och parkering, hållplatser, gång och cykelstråk, grönytor och nya mötesplatser.

bild
Vyn från Tappström till Ekerö Mälarstad. Den nya bebyggelsen vävs samman med befintliga centrum.

- Strukturplanen redovisar ett helhetstänk för hela området. Stadsbyggnadsförvaltningen har bland annat arbetat med; tydliga flöden till handelsstråk, mötesplatser, trafik, bebyggelsens utformning med höjder, som i sin helhet skapar en attraktiv upplevelse. En handelsutredning har gjorts som påvisar en stark köpkraft både nu och i framtiden. Ekerö Mälarstad kan ombesörja framtidens behov samtidigt som småstaden ska framhäva och utstråla platsens kvalitéer och Ekerös identitet, avslutar Erik Edström.

Skisser framtagna av: Erik Edström, Stadsarkitekt Ekerö kommun och Anton Lindström, Arkitekt.