Ny dagvattendamm på Exercisfältet i Uppsala skapas av White Arkitekter

Dagvattendamm. Foto: Måns Berg

När våra städer expanderar växer även behoven att rena det smutsiga vattnet från staden och skydda den mot översvämningar. Den nya dagvattendammen på Exercisfältet i Uppsala löser båda problemen, samtidigt som den bidrar till den biologiska mångfalden och skapar en plats där människor kan umgås och röra på sig.

Dagvattendammar är en teknisk nödvändighet för att klara nya krav vid stadsutveckling. I kölvattnet efter den så kallade Weser-domen i EU-domstolen ställs högre krav på städer att rena det smutsiga vattnet från vägar och hus innan det släpps ut i naturen. Vid Exercisfältet i Uppsala har White Arkitekter på uppdrag av Uppsala Kommun och Uppsala Vatten gått ett steg längre för att dammen även ska skapa nya värden i området.

bild
Foto: Måns Berg

– Med dagvattendammen på Exercisfältet har vi haft ambitionen att göra en teknikanläggning till en plats för människor. Att detta dessutom skulle göras i en känslig kulturmiljö gjorde uppgiften komplex. Det är mycket glädjande att se hur människor nu har tagit den till sina hjärtan, ett kvitto på att vi har lyckats, säger Charlotta Råsmark, ansvarig landskapsarkitekt på White.

Runt dammen finns generösa platser och stråk som bjuder in besökare att röra sig längs med vattnet och slå sig ner på någon av de sydvända sittplatserna med utblick över fältet.

Växtligheten är omsorgsfullt anpassad utifrån platsens naturliga förutsättningar och består av en kombination av arter som är både tåliga och har vattenrenande egenskaper. Dammens olika delar svämmas över vid olika regnmängder och har stor potential att utvecklas till en bra livsmiljö för många olika djur och växter.

bild
Foto: Måns Berg

Genom sin placering i en naturlig lågpunkt i landskapet kan dammen, trots sin starka form och fältets höga läge, landa diskret utan att störa landskapsbilden och dess kulturhistoriska värden. Närmast bebyggelsen har dammen en skarp kant med ett robust översvämningsskydd i form av en betongmur som följer linjerna i kvartersindelningen. Mot det öppna fältet får i stället dammen följa naturens böljande former.

bild
Foto: Måns Berg

Troligtvis kommer bebyggelsen vid dammen fortsätta utvecklas och närma sig bryggkanten, vilket kommer ge än mer liv och rörelse. Dammen är formad för att bejaka denna utveckling och utgöra en spännande gränszon mellan tät kvartersstruktur och öppet landskapsrum.

bild
Foto: Måns Berg