"Betong uppfyller kraven på hållbarhet"

Foto: Daniel Hertzell
Malin Lövsjögård, vd för Svensk Betong. Foto: Kent Johansson

Politiken har satt som mål att det ska byggas 250 000 bostäder till 2020. Byggandet ska också vara klimatsmart och hållbart. Betong uppfyller kraven väl. Materialet är både robust och hållbart – och de senaste 20 åren har utsläppen minskat med 20 procent. 

Hållbarhetsarbetet idag har ett stort fokus på koldioxidutsläpp. Det tycker vi är bra. Men det är inte den enda miljöfaktorn som behöver beaktas. Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med livscykelperspektiv och en bred ansats för att på allvar arbeta med miljö- och klimatfrågan. Vi inom cement- och betongindustrin har under decennier arbetat med att minska utsläpp och klimatpåverkan från tillverkning av cement och betong. En utveckling som fortsätter med oförminskad takt och på marknaden finns idag betong med lägre klimatpåverkan. Utsläppen från cement- och betongtillverkningen har med hjälp av process- och produktutveckling minskat med mer än 20 procent de senaste 20 åren. Och ännu mer om man specifikt ser på de cement som går till husbyggande. Men det finns fortfarande mycket att göra, visionen är nollutsläpp av koldioxid under betongens livslängd.

Byggnader ska klara framtidens klimat Bygga mer klimatanpassat handlar också om att våra byggnader ska klara framtidens klimat. Vi står inför klimatförändringar som kan innebära fler och kraftigare väderhändelser, till exempel översvämningar, varma somrar, fuktigare klimat och så vidare. Klimatförändringar som kan påverka de byggnadsfysiska egenskaperna och beständigheten hos klimatskalen. Då är det viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller den egenskapen över lång tid. Betong är naturligt tät och behöver inte som en del andra byggmaterial förlita sig på plastfolie och tejp för att få täthet. Att förlita sig på att en plastfolie behåller sin tätande funktion under husets hela livslängd kan innebära en stor risk ur kvalitetssynpunkt och är en fråga som diskuteras intensivt inom byggforskningen. 

Slå vakt om kvalitén En aspekt som många gånger saknas i dagens hållbarhetsdebatt är kvalitetsfrågan. För betongbranschen är det självklart att det miljö- och hållbarhetsarbete som vi bedriver inte riskerar kvaliteten i material eller byggnation. Kvalitet och komfort för slutanvändarna – de boende – är en central fråga för oss. Viktiga kvalitetsegenskaper är till exempel beständighet, ljud och brand samt hur de förändras med tiden. Vi är glada att energianvändningen i nybyggda hus sänkts kraftigt men det har fortfarande stor betydelse hur till exempel lufttätheten i en byggnad håller över tiden, det påverkar både energianvändningen och klimatpåverkan. Eftersom betong är ett tungt material finns stora möjligheter till energieffektivisering och låg energiförbrukning under en byggnads driftsfas. Betong är ett robust och långsiktigt hållbart material med lång livslängd och litet drifts- och underhållsbehov. Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till 100 procent. Betongens estetiska möjligheter är i princip obegränsade där bara fantasin sätter gränser vilket ger stort utrymme för arkitektur och gestaltning. 

Snedvriden konkurrens Med betong finns goda möjligheter att bygga kostnadseffektivt. Betong – både platsgjuten och prefabricerad – möjliggör hög grad av industrialiserat och rationellt byggande. Kostnaden för att bygga i Sverige är flitigt debatterad. Att vissa kommuner då vill förorda vissa byggmaterial framför andra, är inte alls bra. Dels försvåras det industriella byggandet och snedvrider konkurrensen som är så viktig för utvecklingen av både byggprocess och byggmaterial. Enligt EU:s konkurrensregler ska företag ha rättvisa och lika villkor och det ska finnas utrymme för innovation, enhetliga standarder och näringslivsutveckling. Det finns en uppenbar risk att dessa regler sätts ur spel i vissa kommuner om de entydigt och generellt framhåller användning av ett specifikt byggmaterial framför andra. Dels finns idag inga vetenskapliga fakta som generellt pekar ut ett byggmaterial som bättre än andra till exempel när det gäller miljö.

Betong är vår tids mest använda byggmaterial, utveckling pågår ständigt och kunskapen är enormt stor. Ett exempel på en omfattande faktasamling är fyra vägledningar om hållbart byggande med betong, en för vart och ett av miljöcertifieringssystemen Greenbuilding, Leed, Breeam och Miljöbyggnad. De finns tillgängliga för alla och kan laddas ner gratis från www.betongforeningen.se  

Vi i cement- och betongindustrin anser att bygga mer hållbart också innefattar att bygga med hög kvalitet och veta att kvaliteten håller över tid. Det är då vi på riktigt skapar ett robust och långsiktigt hållbart byggande.

 

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong