Positiva effekter med gröna tak

Grundskolan Vittra Forsgläntan i Kungsbacka har anlagt sedumtak för en bättre inomhusmiljö då sedum både har en kylande och isolerande effekt. Foto: Seduna

Det finns många fördelar med att installera gröna tak. En av de största är att gröna tak på flera sätt bidrar till olika ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som medverkar till vår välfärd och livskvalitet. Gröna tak hjälper till att skapa bättre stadsklimat genom allt från sänkta bullernivåer och temperaturer till mindre stress och reducerade föroreningar.

I städer fyllda med hårda ytor såsom betong, asfalt och sten kan bullernivåerna bli riktigt höga och vara skadligt för de människor som vistas där. Genom att anlägga gröna tak, eller sedumtak, kan detta problem förebyggas. Växtligheten skapar mjuka ytor som absorberar ljud och sänker bullernivån både inne i och omkring fastigheten.

Sedumtak reglerar temperaturen

Det gröna taket begränsar värmeflödet ut genom taket under vinterhalvåret och har en isolerande effekt på temperaturen i byggnaden. Under sommaren sänker gröna tak temperaturen i våra städer tack vare evapotranspiration – alltså avdunstning från växter och substrat. Forskning visar att yttemperaturen på gröna tak bara är hälften så hög som ett vanligt svart tak kan uppnå under en varm sommardag. Medan svart tätskikt kan nå 55 grader Celsius medan gröna tak har en yttemperatur på cirka 30 grader Celsius. Tätskiktet under vegetationen stannar dessutom vid 25 grader. Detta gör att kylbehovet i fastigheter med gröna tak kan minskas med hela 25 procent.

Positiva hälsoeffekter

Gröna tak har visat sig spela en stor roll för vårt välbefinnande. Människor påverkas av sina omgivningar, där gröna, naturliga inslag såsom växter och träd leder till minskad stress, sänkt blodtryck och snabbare återhämtning. När dessa naturliga gröna ytor försvinner från städer för att lämna plats för byggnader behöver vi istället skapa nya gröna ytor, där tak är ett utmärkt exempel på yta som kan utnyttjas.

Bidrar till ett bättre klimat

Förutom att ha en positiv påverkan på temperaturen i städer, har gröna tak även visat sig reducera föroreningar. Bland annat fångar växter och sedum upp koldioxid ur luften och omvandlar det till syre som höjer luftkvaliteten. Dessutom tar växterna upp andra mindre partiklar och luftföroreningar, vilket bidrar till bättre hälsa för människor som andas luften. Sedumtak bidrar även till en bättre biologisk mångfald genom att ge plats för insekter, fåglar och mikroorganismer.

Minskade kostnader för samhället

Alla dessa fördelar är bara några av de positiva effekter som gröna tak kan ha på omgivningen. Sammantaget kan gröna tak hjälpa samhället att spara in fantastiskt stora belopp genom de ekosystemstjänster som gröna tak genererar. Resultatet blir en bättre miljö med mindre föroreningar, lägre temperaturer och minskade kostnader inom vård och omsorg. Ett enskilt större grönt tak kan spara samhället miljonbelopp. Precis som alla produkter och tjänster så kostar det pengar att installera gröna tak. Men de positiva effekterna, både ur ett privat- och samhällsekonomiskt perspektiv, gör valet till en investering som gynnar både din fastighet, ditt välmående och ett bättre klimat för oss alla.

 

Källa: Seduna