Ras för detaljhandelsbyggandet under första kvartalet

Bygginvesteringar ned över 30 procent. Foto: Navet Analytics

Enligt Navet Analytics löpande konjunkturbevakning med fokus på svensk bygg- och fastighetsmarknad, kan man utläsa en dramatisk utveckling för detaljhandelns husbyggnadsinvesteringar under de senaste tre åren. 

 

Under 2020 uppgick de totala husbyggnadsinvesteringarna, mätt i påbörjade objekt, till 5,6 miljarder. Det var en minskning med över 30 procent jämfört med 2019, vars volym var 12 procent lägre än 2018. Under årets första kvartal uppgick de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna till drygt 2 miljarder kronor. Det utfallet innebar en minskning med ca 25 procent jämfört med samma period 2020.

– Den negativa utvecklingen har troligen sin grund i e-handelns omfattande tillväxt och utslagningen av den fysiska handeln. Trenden har dessutom accelererat under pandemin, med allt fler detaljhandlare på obestånd.

Detta säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics, som menar att det finns risk för en fortsatt svag utveckling av husbyggandet under året mot bakgrund av den ekonomiska skada som pandemin åsamkat detaljhandeln, vilket kan skjuta fram investeringar på framtiden.

– Troligen kommer ombyggnadsinvesteringarna klara sig bättre i sammanhanget med hänsyn till de anpassningar handeln måste göra för att ta upp kampen med internethandeln, avslutar Jens.