Sveriges Allmännytta tveksamma till att byggprojekteringsföretag snabbar på byggandet

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta. Foto: Sveriges Allmännytta

Regeringen föreslår att certifierade byggprojekteringsföretag införs som ny aktör i lov- och byggprocessen. – Det kan motverka flaskhalsar i bygglovsprocessen. Samtidigt är vi oroliga för att den ekonomiska risken ökar för byggherren när ytterligare en aktör ska tolka byggreglerna, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess till Lagrådet. Förslaget innebär att det införs en ny aktör i plan- och bygglagen, certifierat byggprojekteringsföretag, vilket en byggherre ska kunna använda i projekteringen vid nybyggnad av bostadshus. Om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte beakta utformningskraven på ändamålsenlighet samt de tekniska egenskapskraven inför beslut om bygglov och startbesked.

– Genom att införa en alternativ väg i bygglovsprocessen ges förutsättningar för en snabbare hantering, vilket är bra. Samtidigt påverkar inte förslagen byggnadsnämndens möjlighet till kontroll under byggskedet eller tillsyn i efterhand, vilket gör att de lösningar som byggprojekteringsföretaget godkänt kan överprövas när bygget redan är i gång. Det ökar osäkerheten för byggherren och kan medföra en ökad ekonomisk risk, säger Jonas Högset.

Sveriges Allmännytta delar regeringens bild att antalet nybyggda bostäder har ökat på senare år, men att bostadsbyggandet behöver ligga kvar på nuvarande nivåer under lång tid för att möta den framtida befolkningsökningen och bygga ifatt det nuvarande underskottet.

För att möjliggöra ett ökat byggande måste byggkostnaderna bli lägre, vilket Sveriges Allmännytta lyft både i sin senaste marknadsrapport om byggande och i Allmännyttans Byggagenda. Ett sätt att sänka byggkostnaderna är standardiserade processer och återanvändning av samma byggnadssystem i flera byggprojekt.

– Vi har länge pekat på att byggkostnaderna måste sjunka och att standardiserade byggprocesser är ett framgångsrikt sätt att göra detta på. Vi vet att byggpriset för våra Kombohus ligger i genomsnitt 20 procent lägre än annat allmännyttigt byggande, men menar att ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem vore bättre än att införa en ny aktör i plan- och bygglagen, säger Jonas Högset.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.