”Okunskap om farligt gods hindrar nya bostäder”

Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd, Stockholms landsting. Foto: Centerpartiet Stockholm

Oklarheter kring tillämpningen av lagstiftningen kring farligt gods leder till fördröjning eller minskat bostadsbyggande. Enligt en studie kan det röra sig om 25 000 bostäder i Stockholmsregionen som fördröjs eller stoppas. Därför skriver företrädare för Stockholms läns landsting, Gustav Hemming (C), och Stockholm stad, Jan Valeskog (S), i en artikel på Dagens samhälle att regeringen ska ta ett initiativ i frågan.

Det farliga godset behöver kunna komma fram för att våra städer ska fungera. Samtidigt innebär transporterna av farligt gods en riskpåverkan som måste hanteras i ett hållbart stadsbyggande. Enligt en studie för Stockholms stad skulle upp­skattningsvis upp till 15 000 fler bostäder kunna byggas i staden om olycksrisker kring farligt gods kunde hanteras i ett bredare sammanhang, där god bebyggd miljö är det slutliga målet. Det skulle leda till 25 000 bostäder i hela regionen och 70 000 bostäder i riket som helhet fram till 2025.

- Nya bostäder behöver skapas i kollektivtrafiknära ­lägen, och med en god täthet vilket bidrar till en mer sammanhållen stadsmiljö och minskad klimatpåverkan. Inte sällan ligger dessa lägen intill vägar och spår där det transporteras farligt gods, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

- Genom teknikutveckling så kan vi nu bygga bostäder som klarar hälsokraven, även nära hårt trafikerade vägar. Men idag saknas nationell vägledning för att väga olika nyttor mot varandra och hur riskbedömningar ska göras, vilket innebär olika tolkningar görs av olika tjänstemän som ytterligare fördröjer bostadsbyggandet, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.