Tidstypiska byggnadsdetaljer framhävs när Göteborgs Stadsteater renoveras

Göteborgs Stadsteater ligger mitt i stadens hjärta, vid Götaplatsen. Foto: Hans Wretling

Byggnadsminnesmärkta Göteborgs Stadsteater vid Götaplatsen genomgår för närvarande en omfattande renovering och ombyggnad. Den vackra teaterbyggnaden moderniseras och rustas upp med varsam hand. När teatern öppnar igen kommer den bland annat att bestå av en helt ny tredje scen med foajé, restaurang och bar.

Text: Annika Wihlborg

Göteborgs stadsteater uppfördes 1934 efter ritningar av Carl Bergsten. Huset byggnadsminnesförklarades 2017. Inför renoveringen har antikvarisk expertis anlitats för att renoveringsarbetet ska ske med omsorg. Drygt en tredjedel av fastigheten byggs om. I projektet ingår också en omfattande fasadrenovering som även inkluderar fönsterrenovering. Tanken är att modernisera byggnaden för att förbättra möjligheten att möta publiken och bedriva modern teaterverksamhet.

 

bild
Fastighetens ursprungliga arkitektoniska kvaliteter lyfts fram och accentueras i samband med renoveringen.  Foto Hans Wretling

 

– Det här är ett stort och komplext men samtidigt utmanande och väldigt roligt projekt. En övergripande utmaning är att kombinera och hitta rätt balans mellan de olika krav som ställs på fastigheten. Vi behöver ju dels ta hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden, dels renovera på ett sätt som gör att fastigheten svarar upp till framtidens krav på en modern teater, säger Louise Martinsson, projektledare på Higab, som är Stadsteaterns fastighetsägare samt byggherre för projektet.

När Göteborgs Stadsteater återinvigs hösten 2021 kommer den att bestå av totalt tre scener. Nytillskottet blir en liten scen som möjliggör flexibla publiklösningar och mer intima föreställningar än teaterns större scener. I samband med renoveringen byggs även en ny restaurang och bar, foajé, artistfoajé, sidoscen samt toaletter. Dessutom renoveras fastighetens fasader, avloppsstammar samt ytskikt i trapphus och loger. En ambition är dessutom att öka Stadsteaterns tillgänglighet.

Stambyte, fasadrenovering och grundförstärkning

Målsättningen är att framhäva och synliggöra husets kulturhistoriska värden för besökarna. Bland annat restaureras Al fresco-målningen av Tor Bjurström som möter teaterbesökare i foajén.

Byggstarten föregicks av en omfattande projekteringsfas med många involverade aktörer, däribland Länsstyrelsen och Stadsbyggnadskontoret. För närvarande pågår bland annat arbetet med den ombyggnad som ska inrymma en helt ny restaurang.

– En av de mest komplexa och även mest kostnadsdrivande delarna i projektet är den grundförstärkning och schaktning som just nu pågår för att stärka upp fastigheten och samtidigt dölja alla installationer så de inte är synliga i de delar av fastigheten med högst kulturhistoriskt värde. Det är samtidigt en möjliggörare för övriga delar av projektet, säger Louise Martinsson.

 

bild
En guldtapet som ursprungligen fanns i fastigheten framhävs i samband med renoveringen.
Bild:  AIX Arkitekter/ Higab

 

Återskapar kassahallen i tidstypisk stil

Foajén och kassahallen hör till de delar av fastigheten som har högst kulturhistoriskt värde. Där är Higabs övergripande ambition att förstärka de kulturhistoriska värdena, bland annat genom att framhäva de unika och tidstypiska byggnadsdetaljer som tidigare dolts. Samtidigt anpassar Higab utifrån dagens funktions­krav i en gammal byggnad. 

– Vi strävar efter att återskapa kassahallen utifrån hur den såg ut 1934. Då var den avskalad med många blanka och eleganta ytskikt. Tanken var att försätta teaterbesökarna i rätt sinnesstämning innan de kom in i någon av salongerna. I en annan del av huset restaurerar vi varsamt en ursprunglig textiltapet av sammet som prydde väggarna i salongen när huset invigdes på 1930-talet, säger Louise Martinsson.

 

bild
I stadsteaterns stora salong fanns tidigare en exklusiv guldtapet som restaureras och återskapas i samband med upprustningen av fastigheten.  Bild: Aix Arkitekter. Foto: Kalle Sanner

 

bild
Göteborgs byggnadsminnesförklarade stadsteater stod klar 1934. Foto: Hans Wretling

 

Unik art-deco byggnad

Göteborgs Stadsteater är på många sätt en unik byggnad, uppförd i brytningstiden mellan 1920-talets klassicism och den framväxande modernismen. Teatern är en av få svenska byggnader i genomarbetad art déco-stil. Enligt Erland Montgomery, ansvarig arkitekt för Göteborgs Stadsteater på AIX Arkitekter, strävar man i samband med renoveringen efter att betrakta fastighetens arkitektur och funktioner ur ett helhetsperspektiv. Ambitionen är att återskapa byggnadens tidstypiska uttryck och att samtidigt modernisera teaterbyggnaden för att den ska kunna svara upp till framtidens krav.

 

bild
Det är med spänd förväntan göteborgarna inväntar dagen när täcket faller från Göteborgs Stadsteaters fasader. Det rör sig om en mycket omsorgsfull renovering där det mesta bevaras men görs ännu vackrare. Foto: John Hardwick

 

– En teaterbyggnad har en tydlig funktionsuppdelning mellan en producerande del, där föreställningarna produceras, och en publik del som är helt till­ägnad teaterbesökarna. Den producerande delen är mycket installations­intensiv medan den publika delen ställer stora krav på rummens gestaltning. I arbetet med Göteborgs Stadsteater har vi första hand arbetat med de publika delarna av huset. Här strävar vi efter att förstärka byggnadens ursprungliga art déco stil som är själva utgångspunkten när vi formger nya rum och ny inredning. Stadsteaterns atmosfär, som försätter publiken i rätt stämning, ska förstärkas tack vare renoveringen och de nya tilläggen, säger Erland Montgomery, ansvarig arkitekt på AIX Arkitekter.

 

bild
Foto: Göteborgs Stadsteater.se

 

Utmanande logistik

För närvarande pågår arbetet med att renovera teaterbyggnadens fasad. Vi fogar om teglet och renoverar dess tidstypiska fönster. Vi genomför även invändiga arbeten, bland annat i form av grundläggning och arbeten med en bottenplatta. Utmaningen i det här projektet är förstås att vi arbetar i en väldigt fin byggnad vars byggnadshistoriska värden vi förstås måste bevara och vårda. Logistiken kräver relativt mycket planering eftersom projektet består av många olika delar. För närvarande är mellan trettio och fyrtio yrkesarbetare verksamma i det här projektet, säger Stefan Svensson, arbetschef på Veidekke Bygg Väst, som är utförandeentreprenör i projektet. Veidekke inledde sitt arbete på teatern i maj 2020.

 

bild
Foto: Göteborgs Stadsteater.se