Beställaren har en viktig roll byggsektorns utveckling

Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg, Svensk Byggtjänst, Andreas Persson, Chef Expertstödsenheten, Familjebostäder, Johanna Brolin, projektledare, Svensk Byggtjänst och Klas Eckerberg, systematikexpert, Svensk Byggtjänst via länk. Foto: Svensk Byggtjänst

Nyligen bjöd Svensk Byggtjänst på ett webinar med flera programpunkter och ett visst mått av glamour för att fira AMA:s 70 år i samhällsbyggandets tjänst. Runt 500 personer deltog i webinaret, som bland annat berättade om hur AMA möter branschens behov av förnyelse. Beställarens viktiga roll som kravställare som har nyckeln till utvecklingen i sin hand betonades i flera framträdanden.

AMA, Allmän material och arbetsbeskrivning, möter byggsektorns behov av standardiserad och kvalitetssäkrad information. Varje utgåva föregås av ett omfattande utrednings- och remissarbete där branschens kunskap och erfarenheter samlas upp och struktureras. Varje år arrangerar Svensk Byggtjänst ett AMA-konvent som fördjupar frågor kring dessa för branschen så viktiga publikationer. Årets konvent arrangerades helt digitalt och bjöd på flera fördjupande programpunkter.

Nyheter i AMA Anläggning 20
AMA Anläggning 20 är den senast utgivna AMA:n. Thomas Lindkvist, projektledare, och Mats Werner, utredare/AMA-expert, gick igenom de viktigaste ändringarna. Det är hela 700 BSAB-koder som ändrats sedan förra utgåvan, vilket är ovanligt mycket. Bland nyheterna kan nämnas att det blir lättare för beställaren att skapa nya koder för muddringsarbeten och ökad tydlighet gällande deponering av massor.

– Varje utgåva får många remissynpunkter som vi betar av men ändå kvarstår mycket till nästa gång. Det finns många funderingar om till exempel omhändertagande av dagvatten och förorenade massor, arbetet fortsätter, säger Thomas Lindkvist.

Mats Werner framförde ett önskemål om en generell bättring när det gäller att ta fram tydliga underlag inför en upphandling:

– Många handlingar är svårtydda och blir därmed svåra att prissätta, det leder till otydlighet och tråkiga diskussioner. En kvalitetshöjning av beställaren eller dennes konsults kompetens skulle vara av godo för alla parter, menade han.

Samverkansentreprenader – ”fast pris är inte fast pris”
John Hane, advokat, Foyen Advokatfirma, är specialist på entreprenadrätt och offentlig upphandling. Hane inledde med att säga att han brinner för att förbättra byggbranschen och bidrar med det genom rådgivning till byggherrar, främst offentliga. Därefter delade han med sig av sina erfarenheter av partnering – samverksamentreprenader. Han berättade om olika framgångsfaktorer med denna entreprenadform och hur den kan leda till en bättre affär för båda parter, bättre relationer, mindre tvister och färre ÄTOR.

– Fast pris är inte fast pris. Ju mer komplext ett projekt är desto fler icke kalkylerbara kostnader blir det, säger Hane och exemplifierar med ett mycket lyckat samverkansprojekt:

– Det var ett stort forskningslaboratorium som var ovanligt komplicerat. Just därför var alla medverkande djupt ödmjuka, kände därför behov att jobba i lag och ta till vara varandras kompetenser.

Budskapet är att löpande räkning i komplexa projekt är bättre, eftersom det ger färre konflikter och risker, både för beställaren och leverantören.

– Att ha många ÄTOR medför inte vinster, utslaget på större kontraktaarbeten medför det istället problem för båda parter.

Hane rekommenderar tydligt kontrakt, och tydlig gränsdragningslista som driver samverkan och inte motverkar den. Några andra framgångsfaktorer är:

  • Att entreprenören kommer in tidigt i projektet och kan göra produktionstekniska anpassningar och överföra erfarenheter från tidigare projekt. 
  • Att beställaren sitter i framsätet och kan kommunicera sina förväntningar tydligt, vilket minskar risk för feltolkningar.
  • Att byggherre, entreprenör och projektör ska samlokaliseras, helst i samma rum på byggarbetsplatsen för att säkerställa kommunikation.
  • Att böckerna är öppna och att transparens måste gälla också strategiskt viktiga underentreprenörer.
  • Att både viten och bonusar delas mellan parterna, man delar på möjlighet och risk oavsett vem som har ansvar.

Hane avslutade med att poängtera att beställaren har nyckeln till framgång i sin hand:

– Beställaren har ett stort ansvar i att säkerställa en kontinuerlig uppföljning avseende kostnad och tid då projektet sker på löpande räkning. Det krävs aktivitet och engagemang och att beställaren sitter i framsätet och kan dra i handbromsen om det behövs.

AMA för funktionsupphandling – efterlyser pilotcase
AMA funktion är en ny produkt som lanseras våren 2021 och som hjälper byggherrar att upphandla totalentreprenader med fokus på funktionskrav. Genom kravmallar får beställaren stöd i att formulera önskade funktionsbeskrivningar, vilket gör kraven tydligare och upphandlingen bättre för båda parter.

Johanna Brolin, Klas Eckerberg och Jan-Olof Edgar på Svensk Byggtjänst, berättade om detta. Bland annat presenterades ett helt nytt verktyg som heter AMA Studio där man kan göra upphandlingen med hjälp av en kravdatabas, du behöver inte längre behöva använda papper över huvud taget.

– I april smyglanserar vi kravmallarna i AMA Studio. Till dess vill vi få kontakt med tidiga användare och få igång pilotupphandlingar för att få feedback och trimma systemet. Den stora lanseringen blir i december, sade Jan-Olof Edgar.

En sådan tidig användare är Andreas Persson, Chef Expertstödsenheten, Familjebostäder, som deltog i konventet. Familjebostäder har skrivit ett samarbetsavtal med Svensk Byggtjänst gällande AMA Funktion.

– För Familjebostäder ger AMA Funktion en möjlighet till digital kontext som ger förbättrad kommunikation mellan köpare och säljare. För oss som byggherre är det viktigt att beskriva vad vi avser köpa. Det skapar en gemensam struktur och tydlighet, vilket ger tydligare avtal.

Svensk Byggtjänst och Familjebostäder kommer nu att ta fram mallar för flerbostadshus som även andra aktörer kommer att kunna använda. Andreas hoppas att fler aktörer ska bidra med andra byggnadstyper som de själva kan behöva, som exempelvis lokalverksamheter.

AMA funktion byggs för fullständig digital tillämpning. Den bygger på BIM och klassificerbara objekt och egenskaper som är spårbara in i förvaltningen och den knyter an till visionen av obrutet informationsflöde. Klassificeringssystemet CoClass är en förutsättning för AMA funktion och Andreas Persson efterlyser ett engagemang från resten av branschen för CoClass:

– Den digitala världen bygger på att många användare vill använda samma saker och att vi samarbetar. Nu finns en struktur som är enkel använda för många. Det digitala är bara ett verktyg som hjälper oss utföra det vi behöver göra på ett enklare sätt.

Panelsamtal: hur kan digitaliseringen öka produktiviteten?
Konventet avslutades med ett panelsamtal med Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande och regionchef Sweco, Jan-Olof Edgar, Svensk Byggtjänst, samt Lotta Wibeck, Digitalization Program Lead, Skanska Sverige IT. Frågeställningen var hur digitaliseringen, som vi sett flera exempel på tidigare under dagen, kan öka byggsektorns produktivitet, som är betydligt lägre än andra industrigrenar.

– Oavsett nya tekniska lösningar måste beställare och leverantör enas om nivån för slutresultatet. Byggprocessen är en bruten värdekedja. Det leder till suboptimering. Digitalisering innebär en förändring av spelplanen. Mer arbete som kommer till nytta för en annan aktör senare i processen.

Vi har inte hittat spelreglerna, än, det är ett arbete som pågår. Det är beställaren som har den största nyttan av digitaliseringen. Därför ligger det yttersta ansvaret på dem att kravställa att så sker, och att vara beredd att betala för den nytta den ger, menade Jan-Olof Edgar, Svensk Byggtjänst.

– Byggsektorn präglas av projektkultur. Det är ett större skäl till att vi har svårare till genomgripande digitalisering än att vi skulle vara tröga och tungfotade, som det ibland framhävs.

– Det fina med en projektkultur är att vi kan kraftsamla och fokusera, men baksidan är att vi inte har lika lätt för erfarenhetsåterföring, menade Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande och regionchef Sweco.

Lotta Wibeck, Skanska, framhöll att branschen måste jobba tillsammans och sluta uppfinna 100 hjul när vi kan uppfinna ett. När det gäller hållbart byggande kommer det krav på klimatdeklarationer och loggbok, det blir stor börda om inte finns gemensam informationsstruktur på plats. Hon pekar också på att det är beställarsidans ansvar att ställa tydliga krav.

– Vi jobbar gärna nära tillsammans med våra nyckelkunder. Vi måste hjälpa varandra med korsbefruktning, kunskapsåterföring och att få nya insikter.

Alla är överens om att det bör bygga på frivillighet och samverkan, lagstiftning är inte vägen framåt.

– Vi ska dela både på succén och om det går lite tokigt. Det ska inte vara massa tving och tvång, avslutade Lotta Wibeck.

Källa: Svensk byggtjänst