Teknisk handbok ska säkra upp det kommunen bygger

Bild: Vallentuna kommun

Vallentuna är en del i en expansiv storstadsregion med hög utvecklingstakt. Genom den nya tekniska handboken som kommunen tagit fram säkerställs att de anläggningar som byggs håller samma goda kvalitet oavsett vilken entreprenör eller vilken projektör som utför arbetet. Handboken innehåller tekniska krav på de anläggningar som kommunen bygger såsom vägar, parker, torg m.m. 

Genom tiderna har standarden på det som byggts varit olika vilket gör att möjligheterna avseende tillgänglighet, snöröjning, driftsäkerhet i belysning etc. skiljer sig åt beroende på när anläggningen är utförd. Handboken innehåller funktionskrav avseende allt från maximala lutningar på gångytor till hur elsystemet i lyktstolpar ska vara beskaffat för att säkerställa att om en lyktstolpe slocknar så blir inte hela området ”mörkt” i väntan på reparation. Teknisk handbok kommer även att tillämpas så långt som möjligt vid ombyggnationer i befintlig miljö. 

Vad som ska byggas beror på behov där andra styrdokument och förutsättningar inom det aktuella området blir normerande, när det är klarlagt vilket behov som finns kommer teknisk handbok berätta hur det behovet ska tillgodoses. Att utgå från behovet innebär att teknisk handbok är tillämpbar oavsett vilken tätort i kommunen det gäller.

Detta innebär även att kommunens anläggningar får en viss enhetlig standard och att avsteg från denna görs medvetet i en avvägning mellan investeringskostnad och kommande driftkostnad så att kommunens invånare får mesta möjliga nytta för sina skattemedel. 

Teknisk handbok har godkänts av Teknik- och fastighetsutskottet och ska beslutas av Kommunstyrelsen som styrdokument. Handboken tillämpas redan nu där inget annat styrdokument finns i väntan på beslut.