CIX - ett verktyg för ökad cirkularitet i byggnader lanseras av Bengt Dahlgren och ETTELVA Arkitekter

Bild: Bengt Dahlgren

Att bygga och riva skapar 10 miljoner ton avfall i Sverige varje år – dubbelt så mycket som avfallet från alla hushåll. Och årligen faller 19 miljarder kronor ur den svenska ekonomin till följd av hur vi hanterar våra byggnader. Genom att skapa förutsättningar för bra underhåll, minska bygg- och fastighetssektorns materialutvinning och avfallsmängder finns en stor potential att minska klimatpåverkan och samtidigt bevara de inbyggda ekonomiska värdena.

CIX är ett verktyg som hjälper användaren att på ett enkelt sätt gå igenom den cirkulära ekonomins grunder i en byggnad och visar hur valen får effekt på byggnadens cirkularitet. Verktyget vänder sig till många olika aktörer - från fastighetsutvecklare, kommuner, arkitekter, entreprenörer och konsulter - som vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Genom CIX kan man enkelt visa och följa hur stor del består av återbrukat, återvunnet och biobaserat material och hur många åtgärder som vidtagits för att skapa en anpassningsbar byggnad med lång livslängd.

- Klimatförändring och hållbarhet är vår tids stora utmaningar. En övergång till cirkulärt byggande är helt nödvändig om vi ska nå FNs globala Agenda 2030-mål. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga byggnadsmaterial fungerar helt enkelt inte längre. Lösningen är cirkulär, säger ETTELVA Arkitekters hållbarhetschef Emma Östlund.

Det digitala verktyget som nu lanseras är framtaget av ETTELVA Arkitekter och Bengt Dahlgren i Göteborg. Verktyget grundar sig på erfarenheter och lärdomar från CIX-projektet - ett utvecklingsprojekt initierat av ETTELVA Arkitekter och finansierat av Boverkets stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Utvecklingsprojektet genomfördes tillsammans med Riksbyggen, Lokalförvaltningen i Göteborg och Bengt Dahlgren. I arbetet ingick även en rådgivande referensgrupp med experter inom cirkularitet, med deltagare från IVL/Basta, Rise Victoria, Sundahus samt Cradle net/WWF.

- Vi skapar förutsättningar för många nya bostäder, verksamheter och stadsdelar varje år. Vi jobbar även med flera ombyggnader och kulturhistoriskt värdefulla byggnader där återbruk är viktigt. Att höja incitamenten för långsiktiga värden, anpassningsbarhet, minimerat resursuttag och återbruk är en viktig pusselbit när vi ställer om projekten linjära affärsmodeller till cirkulära. Här är CIX ett stöd för att skapa dialog, bryta invanda mönster, sätta mål och följa upp cirkularitet och det känns jättekul att vi kan dela med oss av våra erfarenheter i CIX till alla som vill vara med att driva den cirkulära omställningen i branschen, säger Emma Östlund.

Byggsektorn står idag för en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. En stor del av denna klimatpåverkan kommer från byggnadsmaterialen. För att minska deras klimatpåverkan och öka cirkulariteten finns det några viktiga strategier: minimera materialåtgången, återbruka produkter, produkter med återvunnet innehåll och produkter med biobaserat innehåll. I dagsläget är det svårt att målsätta och följa upp en byggnads cirkularitet.

- Jag ser därför CIX-verktyget som en stor möjlighet att kunna hjälpa våra kunder och samarbetspartners till ökad cirkularitet i deras byggprojekt, säger Maria Perzon, hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren.

Fakta:

  • Att bygga och riva skapar 10 miljoner ton avfall i Sverige varje år – dubbelt så mycket som avfallet från alla hushåll (och motsvarande nästan en tredjedel av samhällets avfallsmängder)
  • Ekonomin i världen är enbart till 9 % cirkulär. Det betyder att över 90 % av samhällets materialanvändning kommer från jungfrulig råvaruutvinning.
  • I rapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem” anges att material till ett värde av 19 miljarder kronor årligen faller ur den svenska ekonomin till följd av hur vi hanterar våra byggnader. Genom att skapa förutsättningar för bra underhåll, minska bygg- och fastighetssektorns materialutvinning och avfallsmängder finns en stor potential att bevara de ekonomiska värdena som finns inbyggda samt att minska klimatpåverkan.