Byggmarknaden i Norden visade på stor motståndskraft 2020

Bild: Navet.

Trots minskad BNP och svagare utveckling av bruttoinvesteringarna i de nordiska länderna, visade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på motståndskraft och i flera länder växte de till och med under 2020, enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Norden.

Starkast utveckling skedde i Norge följt av Finland, där de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna växte med 9 respektive 6 procent. Även i Sverige växte investeringsvolymen medan den minskade med 4 procent i Danmark.

En röd tråd i de nordiska länderna är dels växande investeringar inom offentlig sektor, dels starkare utveckling av ombyggnadsinvesteringarna än väntat. Exempelvis växte husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler i Danmark med 25 procent och ombyggnadsvolymen inom kontor och handel i Finland med över 100 procent.

I år väntas de nordiska ländernas samlade husbyggande istället antingen utvecklas i sidled eller minska. Kraftigast nedgång bedöms ske i Danmark följt av Norge, där bland annat minskade investeringar i privata lokaler påverkar utvecklingen. I Finland och i Sverige bedöms investeringsvolymen i stort sett ligga kvar på 2020 års nivå.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg Norden