Christinaprojektet - ett av Piteås största samhällsbyggnadsprojekt

Den om- och tillbyggda Christinaskolan ska stå klar 2025. Illustration: Sweco Architects

Christinaprojektet ett av Piteås största samhällsbyggnadsprojekt. Skisser, budget och tidsplan har justerats och nu tar inblandade förvaltningar och nämnder ett helhetsgrepp i arbetet för en om- och tillbyggd skola för framtiden med invigning 2025 och nya eftertraktade, centrumnära bostäder med byggstart 2026.

Redan i januari 2020 beslutade kommunstyrelsen att projektet skulle genomföras som innebär en ombyggd och tillbyggd skolan samt förutsättningar för byggandet av nya bostäder nära centrum. Nu har budget, tidplan och skisser för den nya skolan justerats och inblandade nämnder har med det stora, komplexa samhällsutvecklingsprojektet i verksamhetsplan och budgetäskande.

- Nu tar vi ett helhetsgrepp och vi har hittat en bra lösning med fokus på barnen. Planen är att skolan ska invigas 2025 och preliminär byggstart för de nya bostäderna är 2026, säger Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande.

Skola för framtiden
Den om- och tillbyggda skolan ska ge plats för 860 elever. Det är en ökning från dagens 783 utifrån prognoser för kommande års elevantal.

I tillbyggnaden kommer särskola, lågstadium och montessori F-6 finnas, medan åk 4-9 samt skoladministration ges plats i Christinaskolans befintliga lokaler och de lokaler som Nolia med flera lämnar. Utemiljön anpassas och tillgängliggörs för de olika stadierna.

- Det kommer bli en skola för framtiden där vi både bygger nytt och tar till vara på befintliga lokaler. Eleverna är i fokus när vi planerar utformningen och det kommer bli ett rejält lyft om man jämför med dagens lokaler och utemiljö - både för elever och lärare, säger Louise Mörk, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Arbetet med nytt kök och matsal pågår för fullt. Det blir ett tillagningskök och en god måltidsmiljö med cirka 400 sittplatser, det kommer också finnas avskilda miljöer för elever med speciella behov som behöver lugn och ro.

Kulturflygeln för många behov
En kulturflygel – en allaktivitetslokal med scen och loge – skapas i den nya skolbyggnaden, för att ge utrymme för olika former av kulturaktiviteter och evenemang. Ombyggnationerna beräknas vara klara i slutet av 2022. Lokalen med plats för 550 personer ska kunna nyttjas på dagtid av skolan samt på helger och kvällar av föreningar och arrangörer.

- Vi har stora förväntningar och hoppas att den ska bli en ny mötesplats för alla möjliga former av kulturuttryck och för alla åldrar. I det nya "Hemlunda" hoppas vi att piteborna ska kunna göra allt från att dansa, spela teater till att läsa dikter, spela spel eller bara hänga med en fika, säger Elisabeth Lindberg, ordförande kultur- och fritidsnämnden.

I souterrängplan (före detta Regnbågen) finns de befintliga 2,5 danssalarna kvar för högstadiets dansprofilering och Musik- och dansskolans verksamhet. De går också att använda kvällstid av föreningar och Musik- och dansskolan, som också kan förlägga dansverksamhet till två danssalar och en mindre lokal på musikhögskolan, Christinaskolans scen, Lilla Scen och idrottshallar.

En säker miljö för alla
En viktig del i projektet är också att hitta effektiva och säkra trafiklösningar genom att trafikflöden separeras. Infart för varor och gods till köket, skolan och Norrmalmia sporthall är från Kyrkbrogatan. För att lämna och hämta skolbarn skapas en enkelriktad slinga mot Nygatan och för särskolan ordnas en taxiavlämning nära en av entréerna. Alla infarter till skolområdet från Olof Palmes väg stängs för biltrafik. Dessutom ersätts befintliga gång- och cykeltunneln under Olof Palmes väg med en säker övergång som komplement till gång- och cykelvägar.

- Vi har redan påbörjat detta arbete, med insatser längs Olof Palmes gata. Det kommer att fortsätta i olika etapper fram till skolan är klar 2025. Vi är också igång och förbereder nästa fas i Christinaprojektet som handlar om att skapa förutsättningar för 300 nya bostäder på den plats där Norrmalmskolan nu står. Det är ett jättespännande projekt som kommer att betyda mycket för Piteås utveckling, säger Britt Fäldt, ordförande samhällsbyggnadsnämnden.