Projektengagemang Sweden delårsrapport visar lönsamhet trots pandemi

Förutsättningarna på konsultmarknaden successivt blir bättre. Foto: Projektengagemang

Generellt ser marknaden allt bättre ut och likt andra bedömare tror man på Projektengagemang på successivt förbättrad efterfrågan och ökad investerings- vilja under de kommande kvartalen. Fokus har legat på att säkerställa lönsamhet har gett resultat, under de senaste sex kvartalen har vi levererat stabila marginaler och god lönsamhet.

Under det andra kvartalet var EBITA-resultatet 23,5 (30,9) miljoner kronor vilket motsvarar en marginal om 8,5 (9,7) procent. Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 278 (320) miljoner kronor. Den minskade omsättningen och resultatet hänförs till effekterna av pandemin samt anpassning av vår personalstyrka baserat på marknadsläget.

Segmentensutveckling under kvartalet gör Arkitektur & Management en stark marginalförflyttning. Segmentet Bygg & Anläggning levererar enligt förväntan,  verksamheten har en god underliggande affär och efterfrågan är fortsatt hög. Dock har verksamheten inom infrastruktur haft  utmaningar. Inom Installation har återhämtningen från pandemin inte varit lika snabb och verksamheten levererar strax under målsatta lönsamhetsnivåer i kvartalet

Företagets strategiska plan förklarar hur man skapar en hållbar och lönsam tillväxt och baserat på denna
plan har styrelsen uppdaterat de finansiella målen.

  • Lönsamhet: 10 procent EBITA-marginal över
  • Tillväxt: En årlig tillväxt över tid på 15 procent inkluderande förvärv
  • Skuldsättning: En nettolåneskuld i relation till EBITDA som inte ska ska överstiga 2,5 procen
  • Utdelning: 30-50 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna

Sammantaget är det tydligt  att förutsättningarna på marknaden successivt blir bättre. De  globala trenderna såsom urbaniseringen, digitaliseringen och omställningen till ett mer hållbart samhälle fortsätter att driva utvecklingen och jag kan konstatera att det alltid finns jobb för duktiga konsulter