Starkt bostadsbyggande men dämpat i övriga sektorer

Foto: Shivendu Shukla/Unsplash

Byggstarterna av bostadsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas byggstartsindikator. På ett år, mellan december 2020 och december 2021, har byggstartsindikatorn för bostäder ökat med 34 procent för bostäder. Byggstartsindikatorn för övriga byggnader har däremot vänt nedåt och uppvisar en nedgång med 21 procent jämfört med december 2020.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under december med 0,8 procent, en liten nedgång från förra månaden då ökningen var 0,9 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 9,4 procent, något lägre än årstakten i november.

-Byggstarterna fortsätter att öka i god takt, enligt Byggstartsindikatorn. Den drivande sektorn är bostadsbyggandet. Storleken på pågående projekteringar tyder på att denna trend kommer att fortsätta. Samtidigt finns det dock anledning att befara att osäkerheten kring tillgång och pris på byggmaterial och det slopade investeringsstödet för bostäder kan komma att dämpa uppgången framöver, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

 

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

 

Bred uppgång för bostadsprojekten
Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt. I december steg bostadsindikatorn med 1,8 procent vilket var något lägre än månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 34,4 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 36,2 procent för november. Sammantaget har bostadsprojekt med beräknade byggkostnader motsvarande drygt 106 miljarder kronor byggstartats under 2021, vilket är 13 miljarder kronor högre än det tidigare toppåret 2017. Sett till befolkningsmängd så har byggandet varit starkast i Stockholm, Skåne och Uppsala Län.

-Bostadsbyggandet fortsätter att öka i snabb takt i stora delar av landet. Största ökningarna av byggstarterna under 2021, räknat i byggkostnader, uppvisar Stockholm, Malmö och Uppsala. Men det finns ytterligare 141 kommuner där byggstarterna ökat, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder kan nå 70 000 i årstakt
Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Våra indikatorer tyder på att antalet byggstartade bostäder landat kring 65 000 för 2021 och att årstakten kan komma att stiga ytterligare och nå rekordnivåer kring 70 000 senare under 2022. Men då finns det också en nedåtrisk på grund av osäkerheten kring vilken effekt de slopade investeringsstöden kommer att få, säger Tor Borg.

 

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

Källa : Byggfakta, SCB

 

Avmattning för övrigt byggande
Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande har minskat det senaste året. I december sjönk byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 1,2 procent, samma nedgång som förra månaden. Jämfört med samma månad i fjol var nedgången 21,1 procent.

-Det finns en starkt uppåtgående trend när det gäller industribyggnader. Logistik- och lagerbyggandet har planat ut på höga nivåer medan byggandet av samhällsfastigheter, som tidigare ökat snabbt, nu tydligt vänt nedåt. Kontorsbyggandet verkar också mattas av medan byggandet inom handel, hotell och restaurang legat stabilt på historiskt låga nivåer det senaste året, säger Tor Borg.

 

Index och förändringstal, December 2021

bild

Nyproduktionsprojekt för nästan 172 miljarder kronor har byggstartats under 2021
Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 106,4 mdkr. Det är en uppgång med 28,7 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 65,4 mdkr, en uppgång med 6,3 mdkr.

 

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

bild

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har utfallet för övrigt byggande reviderats upp för 2018 och ned för 2019, utfallet för 2020 som helhet är oförändrat men utvecklingsprofilen ser annorlunda ut medan utfallet för 2021 är ganska kraftigt nedreviderat. Orsaken till revideringarna är delvis beräkningstekniska och delvis justeringar av historiska data. Indikatorn för bostadsbyggandet är endast marginellt reviderad medan indikatorn för det totala byggandet reviderats ned för de senaste utfallen.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

bild