Byggstarterna av nyproduktionsprojekt oförändrade mellan juli och augusti

Foto: Artem Labunsky/Unsplash

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt var i princip oförändrade mellan juli och augusti enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet backade medan övrigt byggande ökade. Mellan augusti 2021 och augusti 2022, har Byggstartsindikatorn minskat med 5,5 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, ökade under augusti med 0,1 procent, vilket var högre än förra månadens -0,9 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -5,5 procent i augusti, samma årstakt som förra månaden. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.

-Efter ett drygt år med fallande byggstartstakt så verkar det ha blivit en liten andhämtningspaus under augusti. Det mesta talar dock för att nedgången kommer att fortsätta framöver efterhand som stigande energi- och byggmaterialpriser, högre räntor och vikande efterfrågan slår igenom, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

bild
Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet fortsätter backa
Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsatte minska under augusti. Nedgången på 0,7 procent var dock avsevärt mindre än tidigare månaders nedgångar som varit i snitt 4 procent per månad under våren och sommaren. Indikatorn har fallit brant det senaste året efter att ha stigit snabbt under 2020 och första halvan av 2021. Jämfört med samma månad i fjol var nedgången 24,5 procent att jämföra med en nedgång på 23,6 procent för juli.

-Bostadsbyggandet fortsätter att bromsa in. Indikatorn är nu tillbaka på samma nivåer som den låg på under hösten 2020. Därmed är nästan hela den tidigare uppgången utraderad. Så länge som efterfrågan är vikande och pris- och kostnadsbilden ser ut som den gör så lär bostadsbyggandet fortsätta falla. Men givet att projekteringarna ökat snabbt de senaste två åren så finns det goda förutsättningar för en vändning uppåt om förutsättningarna skulle förbättras, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder faller snart under 50 000
Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Det senaste utfallet för Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att falla brant under resten av 2022 och nå omkring 45 000 för helåret. Slår detta in innebär det att bostadsbyggandet under andra halvåret nästan kommer att halveras jämfört med andra halvåret 2021, säger Tor Borg.
 

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

bild
Källa: SCB, Byggfakta

Byggandet utanför bostadssektorn fortsätter öka
Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,9 procent under augusti vilket var lägre än förra månadens uppgång på nedreviderade 2,8 procent. Indikatorn har rört sig uppåt det senaste året efter att ha fallit under slutet av 2020 och första halvåret 2021. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 29,6 procent högre, vilket var den högsta årstakten sedan 2018.

-Under det senaste året har byggstarterna utanför bostadssektorn rört sig tydligt uppåt. Uppenbarligen är det inte samma inbromsning i byggandet i dessa sektorer. Framför allt verkar det vara byggandet av samhällsfastigheter och industrier som driver på. I sektorer som affärslokaler, hotell och restaurang, lager och kontor ligger byggstarterna still eller minskar något, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, Augusti 2022

bild
Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för 161 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna
Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 97,2 mdkr. Det är en uppgång med 2,4 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 63,4 mdkr, en nedgång med 5,0 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

bild
Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har det skett både upp- och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar för första halvåret 2022 med omkring 2,5 procent och med drygt 3 procent för tredje kvartalet 2022. För övrigt byggande är det upprevideringar på drygt 3 procent för det första halvåret 2022 och med drygt 5 procent för det tredje kvartalet 2022. Ingen av revideringarna är av den sorten att de ändrar det historiska händelseförloppet (trenden) märkbart.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

bild
Källa: Byggfakta