BETONG – både hållbart och klimatsmart

Betongens styrka och långa livslängd gör den till ett bra materialval för grundstommar och fasader. Betong har många fördelar men det är också viktigt att känna till fuktriskerna med att bygga i betong och hur dessa kan undvikas.

AV: SOFIA GAD | FOTO: ONE IDEA LLC

Betong är idag ett av de vanligaste materialen för att bygga hus i Sverige. Byggnader och bygg­ delar av betong har vanligtvis en mycket lång livslängd och kräver minimalt med underhåll. Betong brinner inte och är därför bra för att höja en byggnads brandsäkerhet. Genom att använda betong i tak, väggar och bjälklag förhindrar man att bränder sprider sig och en betongstomme behåller sin bärande kapacitet även vid en eventuell brand. Materialet är också isolerande och skyddar mot både buller utifrån och störande ljud från exempelvis angränsande lägenheter och trapphus.

bild
FOTO: ONE IDEA LLC

Betong är värmetrög vilket gör att den kan lagra överskottsvärme som kan användas när det finns ett underskott och minskar på så vis energi­ behovet. Vid användning av klimatförbättrad betong går det, beroende på dess konstruktion, även att minska klimatavtrycket med upp till 50 procent.

Byggnader i betong är relativt vanliga i om­ råden med hög nederbörd och som är utsatta för starka vindar. För att göra betongen än mer tålig kan man även använda sig av armeringsjärn.

Tack vare att betongens yta blir vad den gjuts mot skapar den många möjligheter och ger stor flexibilitet när det kommer till arkitektur och gestaltning. Ytan kan få mjuka uttryck eller en mer hård och rå karaktär.

Kostnaden för att bygga i betong kan ibland bli högre än att bygga med andra material. Men tack vare betongens långa livslängd och låga krav på underhåll blir ofta totalkostnaden lägre om man ser till byggnadens hela livslängd.

FÖREBYGGA FUKTRISKER

För den som planerar att bygga hus med för­ tillverkade ytterväggar i betong är det viktigt att känna till vad det finns för fuktrisker och  hur dessa kan förebyggas. Exempelvis kan ett betongelement drabbas av att regnvatten läcker in. Detta händer framför allt i elementskarvar, kring fönster och balkongbjälklag. För att und­ vika att problem med fogar mellan byggdelar kan man istället för att använda enstegstätade fogar överväga tvåstegstätning.

Det händer att nederbörd tränger in i ovan­ kanten på betongväggen och för att undvika att det inträffar kan elementen utformas så att ovankanten klarar lätt nederbörd och använda material som tål eventuell fukt.

Mellan förtillverkade betongväggar och andra byggdelar kan det bli otätt, vilket kan leda till att luft och vatten tränger in. Detta kan före­ byggas genom att man vid detaljprojekteringen ser till att det går att genomföra exempelvis fogning utan svårigheter. För att förhindra att det blir otätt i skarvarna kan man även överväga provmontage där utformningen bedöms vara komplicerad.

bild
FOTO: ONE IDEA LLC

KLIMATSMARTA BYGGNADER MED LÅNG LIVSLÄNGD

Betongens många fördelar gör den till ett populärt byggmaterial. Genom att göra gröna val och vara noggrann vid projektering och genomförande går det att bygga hus i betong som både är klimatsmarta och har lång livslängd.