Boverkets byggprognos juni 2023- Bostadsbyggandet faller snabbt

Foto: Markus Spiske/Unsplash

Fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering leder till att bostadsbyggandet nu minskar mycket snabbt. Det konstaterar Boverket i sin byggprognos, som publiceras den 8 juni.

bild
Diagrammet visar påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Källa: SCB och Boverket.

 

Antalet påbörjade bostäder minskar enligt prognosen från 71 000 under toppåret 2021 till cirka 27 000 år 2023 och 21 500 år 2024. Med en svårförutsägbar utveckling i samhällsekonomin, inte minst kopplat till ränteutvecklingen, blir osäkerhetsintervallet dock stort.

I Boverkets huvudscenario ökar antalet påbörjade bostäder något under 2025. Men höga räntor och höga byggkostnader kommer att vara fortsatt begränsande faktorer, vilket gör att ökningstakten blir låg. En långvarigt låg byggtakt kan leda till att kapaciteten i byggsektorn minskar betydligt. Det kommer då att ta tid att växla upp byggtakten när efterfrågan åter ökar.

– Det mycket låga bostadsbyggandet verkar bita sig fast under en rad av år framöver. Vi kommer få mycket svårt att möta behovet av 63 000 nya bostäder om året fram till 2030. Här behöver nu aktörerna ta situationen på allvar och diskutera möjliga lösningar, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Även antalet färdigställda bostäder minskar markant från år 2024 och framåt. I år färdigställs cirka 58 000 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad, enligt Boverkets prognos. År 2024 faller antalet till cirka 40 000 bostäder, och 2025 färdigställs cirka 30 000 bostäder.

– Det stramare läget påverkar hushållen i olika grad. Trösklarna till den ägda marknaden höjs när långivarnas kalkyler skärps. Det drabbar inte minst unga hushåll, som får svårare att etablera sig på bostadsmarknaden, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

bild
Diagrammet visar antal färdigställda bostäder 2010–2022 samt Boverkets prognos 2023–2025. Källa: SCB och Boverket.

Boverkets byggprognos för juni 2023 går att ta del av på Boverkets webbplats.

Källa: SCB och Boverket.