Euroconstructs Prognoser - Nedgång i den Europeiska Byggsektorn fram till 2024

Foto: Jeriden Villegas/Unsplash

Vid Euroconstructs konferens i Dublin, Irland presenterades nya prognoser för de nitton europeiska bygg- och anläggningsmarknaderna som övervakas av nätverket. Prognoserna indikerar betydande nedgångar mellan 2023 och 2024. De flesta av de nitton Euroconstruct-länderna kommer att uppleva nedgångar, men omfattningen varierar på grund av olika marknadsförutsättningar. Samtliga länder påverkas negativt av höga räntor, stigande byggkostnader och ihållande hög inflation, vilket underminerar hushållens köpkraft och den generella ekonomin. Dessutom påverkar strama offentliga budgetar och sjunkande fastighetspriser situationen.

  • Avmattningen i den europeiska bygg- och anläggningsmarknaden är främst drivet av nedgången inom bostadsbyggande. EUROCONSTRUCT förutspår att det totala antalet färdigställda bostäder kommer att ligga på samma nivå som 2016 fram till 2025.
  • Anläggningsmarknaden förväntas vara mer motståndskraftig, stödd av offentliga investeringar i kritisk infrastruktur som transport och energi. Investeringarna inom anläggning förväntas växa med en årlig tillväxt på 2,8 procent från 2023 till 2026, medan byggsektorn minskar med i genomsnitt 1 procent per år.
  • Först 2025 och 2026 förväntas positiv tillväxt återigen, men på låga nivåer.

För ett år sedan förutsåg EUROCONSTRUCT-nätverket en avmattning i byggaktiviteten under 2023 och 2024, men sedan sommaren har förväntningarna förskjutits till klart negativa. De nya bedömningarna indikerar en nedgång på 1,7 procent under 2023 och ytterligare försvagning under 2024. Tillväxten förväntas vara cirka 1,5 procent per år under 2025 och 2026.

Inflationen förväntas överstiga det historiska genomsnittet i många länder nästa år. Endast en liten minoritet av Euroconstructs medlemmar förväntar sig att inflationen sjunker under 2,5 procent under 2024. Dessutom förutspås en "andra våg" av negativa inflationseffekter på kort sikt på grund av pågående löneförhandlingar.

bild

Bostäder
Bostadsbyggandet faller med 10 procent under 2023-2024 innan tillväxten åter tar fart, men då med blygsamma tillväxttal. Fram till 2025 förväntas antalet färdigställda bostäder sjunka till 1,51 miljoner, eller 3,1 färdigställda per 1 000 invånare, vilket är den lägsta nivån sedan 2016 (1,48 miljoner).

Den kraftiga avmattningen för nybyggnationen och renoveringsaktiviteten i bostadssegmentet totalt sett bedöms bli mest framträdande i Sverige (-37%), Italien (-25%), Finland (-24%) och Ungern (-20%). Men även i de större europeiska marknaderna väntas betydande nedgångar; Storbritannien (-11%), Tyskland (-7%) och Frankrike (-5%).

I september rapporterade Europeiska centralbanken en genomsnittlig räntesats på strax under 3,6 procent för bolån med en bindningstid på 10 år till privathushåll i Euroområdet, jämfört med strax under 1,4% i början av 2022.

Lokaler
Jämfört med den senaste prognosen som publicerades i somras, så har prognosen justerats ned för lokalbyggandet i år och 2024. Under resterande prognosperiod väntas en positiv tillväxt, med totalt 3,1 procent.

För fastighetssektorn innebär dagens räntor avsevärt försämrade avkastningsnivåer. Därtill skapar de nya normerna kring hybridarbete en osäkerhet för kontorsmarknaden.  

Renoveringar
Renoveringssektorn som växte kraftigt under 2022 förväntas nu krympa, vilket tillskrivs nedgången i bostadssektorn. Överlag förväntas renoveringar i det befintliga byggnadsbeståndet inom EUROCONSTRUCT-området minska med 1,3% under 2023 och 2,3% under 2024.

Renoveringsaktiviteten i lokalsegmentet växer med 1,2% per år 2023 och 2024. De sammanlagda investeringarna i renoveringssektorn överstiger investeringarna i nybyggnation under hela prognosperioden. 2024 väntas andelen för nybyggnation utgöra 47 procent av de totala europeiska bygginvesteringarna, jämfört med 53 procent för renoveringar.

Anläggningsmarknaden
Inom anläggningsmarknaden, som är betydligt mer motståndskraftig jämfört med den övriga byggmarknaden, väntas en avmattning först 2025. Prognosen för 2023 justeras dessutom upp jämfört med sommarens prognos. De större uppjusteringarna sker i energisektorn men även inom väginvesteringar. Tillväxten inom anläggningssegmentet drivs av det akuta behovet av åtgärder inom transportsektorn samt inom energiproduktion och distribution. Även på längre sikt ser utsikterna för anläggningsmarknaden gynnsamma ut då många projekt löper över flera år. Under 2023-2024 väntas anläggningssektorn växa totalt med 6,4 procent.

bild

Källa: Prognoscentret