OBOS redovisar minskat resultat för 2023 trots hög aktivitet

Bild: OBOS.

OBOS rapporterar ett minskat resultat för år 2023 trots en hög aktivitetsnivå. Enligt OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj var det ett utmanande år för företaget, präglat av nedskrivningar och lägre resultat inom bostadsutvecklingen.

Resultatet före skatt för år 2023 uppgick till 700 miljoner NOK, vilket innebär en betydande minskning med 881 miljoner NOK jämfört med året innan. Den negativa påverkan berodde till stor del på nedskrivningar av marknadsvärdet på OBOS kommersiella fastigheter och räntesäkringsinstrument.

Även resultatet för fjärde kvartalet 2023 visade en markant nedgång, där resultatet före skatt uppgick till -784 miljoner NOK, en minskning med 1 246 miljoner NOK jämfört med samma period året innan. Nedskrivningar av marknadsvärdet på kommersiella fastigheter och räntesäkringsinstrument fortsatte att påverka resultatet även under detta kvartal.

Trots den utmanande situationen under 2023 lyfter Daniel Kjørberg Siraj fram att den underliggande verksamheten visar en förbättring jämfört med föregående år, med ett EBITDA-resultat på 1 919 miljoner NOK.

OBOS sålde totalt sett 1 587 bostäder under året, en minskning från 2 830 bostäder året innan. Av dessa såldes nära hälften, 630 bostäder, i Sverige.

Trots den ekonomiska utmaningen för företaget under 2023 fortsätter OBOS att vara aktivt inom bostadsutvecklingen. I Sverige presenterade de tillsammans med Stockholm Stad det vinnande bidraget för Stadsljus, ett nytt bostadsprojekt som kommer att bli ett landmärke i staden med sina 30 våningar och cirka 300 bostäder i olika storlekar.