Nybyggnation ökar enligt Byggfaktas senaste rapport

Foto: Ümit Yıldırım

Nyproduktionsprojektens start ökade med 0,5 procent mellan december och januari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Inom bostadsbyggandet noterades en ökning med 2,2 procent, medan övrigt byggande minskade marginellt med 0,1 procent. Över de senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn sjunkit med 2,7 procent. Bostadsindikatorn har upplevt en nedgång på 22 procent, medan Indikatorn för övrigt byggande har ökat med 10 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator ger insikt i utvecklingen av nybyggnationen inom bostadssektorn och andra fastighetssektorer. Indikatorn baseras på bearbetning av data från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på uppskattade byggkostnader för påbörjade nybyggnationsprojekt. Genom att presentera indikatorerna med kort tidsfördröjning ger de tidig information om byggkonjunkturen, vilket inte är tillgängligt i officiell statistik förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för alla nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, ökade med 0,5 procent i januari och låg i linje med föregående månads reviderade siffror. Jämfört med samma månad föregående år var årstakten -2,7 procent i december, en uppgång från den tidigare reviderade siffran.

"Byggstartsindikatorn visar en viss ökning under januari. Vi observerade även mindre revideringar av tidigare månadsresultat, särskilt inom bostadssektorn, vilket gör den senaste månadens utveckling något mer positiv än tidigare. Totalt sett är det dock en svårvärderad situation där osäkerheten kring antalet projekt som faktiskt kommer att påbörjas är hög", kommenterar Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


Källa: Byggfakta

Bostadsbyggstarterna har slutat falla

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 2,2 procent under januari. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp en del. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -22,3 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed en botten för bostadsbyggandet under hösten och en försiktig uppgång därefter.

-Bostadsindikatorn visar på en liten men tydlig återhämtning de senaste månaderna. Möjligen har det stabilare ränteläget medfört en lite positivare syn hos bostadsutvecklarna. Det är dock fortfarande osäkert om projekt byggstartats fullt ut. Det finns en tydlig risk att nya besked om inställda, framflyttade och nedskurna projekt kan leda till framtida nedrevideringar, säger Tor Borg.
 

Årstakten i antalet byggstartade bostäder har stabiliserats kring 20 000

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Byggstartsindikatorn signalerar att den dramatiska nedgången i bostadsbyggandet stannat av. I nuläget indikeras en årstakt på 20 000 byggstartade bostäder för första halvåret i år. Den lägsta årstakten sedan början av 2010, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


Källa: SCB, Byggfakta

Viss avmattning i övriga byggsektorer

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande sjönk med 0,1 procent under januari, vilket var lägre än förra månadens utfall som reviderats ned. Indikatorn har legat förhållandevis stilla de senaste månaderna. Årstakten var +8,9 procent i januari vilket är något lägre än förra månaden.

-Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har legat på historiskt höga nivåer det senaste året, till stor del drivet av stora industriprojekt. Det går nu att se tendenser till avmattning i de flesta sektorerna, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, januari 2024

bild
Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 149 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 43,5 mdkr. Det är en nedgång med 31,5 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 105,1 mdkr, en uppgång med 24,1 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Foto
Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats upp med 4 procent för tredje kvartalet 2023 och med 11 procent för det fjärde kvartalet. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 1 procent för andra kvartalet 2023, 2 procent för tredje kvartalet och 3 procent för fjärde kvartalet. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av utfallet för fjärde kvartalet 2023 med 1 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) för både bostadsbyggandet och det totala byggandet ser därmed numera något mer uppåtriktad ut än tidigare.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Foto
Källa: Byggfakta