Hållbara hyreslägenheter med återbruk

Varsam demontering, här av limträ i en idrottshall, är viktig när det gäller återbruk. Foto: Catrine Andersson

Minst hälften av det inbyggda materialet i husen ska vara återbruk. Det är Framtiden Byggutveckling som bygger cirka sjuttio nyproducerade hyreslägenheter med storskaligt återbruk i det som ska bli Kvarteret Återbruket.

Av: Susanne Ringheim Kilje  |  Foto: Catrine Andersson | Framtiden Byggutveckling  |  Illustration: Lendager Group

 

b
Anna Wetterberg, projektledare för kvarteret Återbruket – ett projekt som vill visa återbrukets potential i nybyggen.

-Utmärkande för projektet är en hög målsättning för återbruk och fokus på tunga konstruktionsmaterial. Vi behöver bland annat hitta byggnader med prefabricerade betongelement som ska demonteras, säger Anna Wetterberg, projektledare för kvarteret Återbruket.

Det är första gången Framtiden Byggutveckling arbetar med återbruk i den här omfattningen och första gången det sker i nyproduktion. Lendager Group, som inriktat sig på att påskynda hållbar arkitektur, cirkulär rådgivning och innovation, var med på resan tidigt. De har kommit med inspiration, sett på platsens förutsättningar, designen för husen och hittat ett mått som är vanligt förekommande i de byggnader som ska rivas.

Det är många punkter att gå igenom, säger Anna. Därför har det varit nödvändigt att hitta ett flertal samarbetspartners och aktörer som vill satsa på återbruk. Rivningsmetoden är viktig för att göra byggandet kostnadseffektivt och materialet möjligt att återbruka.

-NCC arbetar med att utveckla konceptet och ska ta fram systemhandlingar. Vi har kontaktat företag som är vana att jobba i rivningsmiljö för att få deras inspel. En varsam demontering är väldigt viktigt vid återbruk och den aktiviteten tar ofta längre tid än att bara riva rakt av, säger hon.

Lokala resurser prioriteras

Återbruksresurser som finns tillgängliga lokalt i och omkring Göteborg prioriteras, både för miljöns skull och för att uppmuntra till en återbruksmarknad i Göteborg. Genom Idrotts- och föreningsförvaltningen har limträbalkar med återbrukspotential från en ishall identifierats.

-Vi vill visa återbrukets potential och tänker att loftgångarna kan bäras av limträbalkar. Till tak och fasad tittar vi på möjligheten att använda plåt som vi har funnit på rivningsprojekt. Den kan behöva bearbetas på något sätt men i vilket utsträckning vet vi inte ännu. Andra material som behöver letas upp är stål till pelare och balkar, säger hon.

Databaser för att hitta material för återbruk är generellt sett få. Material i stora volymer är extra svårt att få tag i. Dessutom är kvalitetssäkringen en process i sig själv, tillsammans med tillgång till en torr lagringsplats för 4 000 kvadratmeter betongbjälklag.  

Målet är att återbruka så långt som möjligt, snarare än att återvinna, och samtidigt behålla funktion och skapa gestaltning. Ett enhetligt utseende på husen kommer att behöva tas fram och hanteras i bygglovsskedet, så Framtiden Byggutveckling försöker skapa en dialog med bygglovsavdelningen redan nu.

-Det är många planbestämmelser där vi ska bygga. Tillgänglighetsmått och andra krav tillkommer och här är NCC på banan. Projektet är väldigt komplext men spännande eftersom ingen sitter på svaret. Då passar en samverkansentreprenad, där olika infallsvinklar kan ge ett grepp om helhetsbilden, säger Anna.

 

b
Konceptskiss av gårdsvy i Kvarteret Återbruket. Ill: Lendager Group

Invändigt återbruk – också en utmaning

Invändiga material som lämpar sig för återbruk är badrums- och köksinredning men även belysning för allmänna utrymmen. När det gäller innerväggar är det inte lika självklart att återbruk fungerar. Att demontera gips på ett bra sätt – går det? Fönster: blir återbrukade fönster kostnadseffektiva utifrån värmelaster och energieffektivitet? Hur uppfylls brand- och ljudkrav med återbrukat material? Frågorna är många.

-Syftet är att sänka vårt klimatavtryck till 2030 med nittio procent. Jag ser återbruket som en viktig möjliggörare. Målet är att kommunicera till de boende att huset har väldigt mycket lägre klimatavtryck än andra hus, utan att vi har dragit ner på kvaliteten. Hyresrätterna ska vara trevliga att bo i och hyran funka för de boende, säger hon.

Enligt tidplanen ska bostäderna vara färdiga i slutet av 2026. Ambitionen är att starta produktionen till hösten.

Text: Susanne Ringheim Kilje

Fakta
Kvarteret Återbruket ligger i Backa i Göteborg och ingår i Selma stad, där Framtiden Byggutveckling bygger 550 bostäder längs Litteraturgatan för Poseidon. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen. Framtiden Byggutveckling deltar i Handslaget, som är en del av Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande.

Framtiden Byggutveckling arbetar med NCC i en totalentreprenad i samverkan. Arkitektvision och utformningsfrågor i olika skeden står Lendager och Liljewall Arkitekter för.