Skellefteå expanderar - 200 Nya bostäder på gång

Foto: Skellefteå kommun / Unsplash

Skellefteå kommun planerar för ytterligare 200 bostäder, varav 50 förväntas vara klara redan i slutet av 2024 och resterande under våren 2025. Dessa bostäder är hyreslägenheter med tillfälliga bygglov och är avsedda som ett komplement till den pågående bostadsproduktionen som Skebo, kommunens fastighetsbolag, arbetar intensivt med. Placeringen av de nya lägenheterna övervägs i områden som Myckle, Degerbyn, Moröhöjden eller Bergsbyn.

Syftet med dessa bostäder är att bidra till att Skellefteå kommun kan tillgodose sitt behov av kompetensförsörjning samtidigt som de ökar tillgången på bostäder på marknaden. Planeringsprocessen inkluderar informationsmöten med lokalbefolkningen för att diskutera lämpliga platser för bostäderna.

Kommunalrådet Lorents Burman beskriver dem som "inledande bostäder", vilket betyder att de i första hand är avsedda för nyanställda som behöver en bostad när de flyttar till kommunen. Placeringen av bostäderna kommer att ta hänsyn till att skapa en miljö som liknar permanenta bostadsområden, med tillgång till lekplatser, kollektivtrafik och annan service i närheten.

Kommunalrådet Evelina Fahlesson poängterar att det råder brist på bostäder som kan färdigställas inom det närmaste året och att behovet förväntas öka under 2025. Dessa nya bostäder är därför ett välkommet tillskott och kan byggas relativt snabbt för att möta både kompetens- och bostadsbehoven i kommunen.

Bakgrunden till detta beslut är den ökande inflyttningen till Skellefteå kommun. Behovet av nya bostäder påverkar både samhällsutvecklingen och kommunens rekryteringsmöjligheter.

Kommunen planerar att upphandla uppförandet av 200 bostäder med 2 till 3 rum och kök, främst riktade till familjer. Upphandlingen ska ske enligt lagstiftningen om offentlig upphandling och kommer att baseras på befintliga behov och kriterier, med en budget på upp till 183 miljoner kronor.

De nya bostäderna kommer att vara det första boendet för nyinflyttade medarbetare till Skellefteå kommun och kommer att hyras ut enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Boverkets riktlinjer. Personalnämnden får i uppdrag att föreslå fördelningen av lägenheterna till medarbetare.

Bostäderna föreslås byggas på kommunens mark under tillfälliga bygglov, med alternativa platser som Myckle, Degerbyn, Moröhöjden eller Bergsbyn. Finansieringen av etableringen ska ske inom ramen för kommunens finansieringsbudget och plan för perioden 2024–2033. Målet är att driftskostnaderna för bostäderna ska täckas av hyresintäkter samt framtida statsbidrag som kommunen kan erhålla på grund av den ökande befolkningstillväxten.