AI i byggbranschen - Kontroll och insyn

Bild: Foyen Teknologi

"Total kontroll", "Full insyn" och "Konfliktfria byggprojekt" är inte vanliga termer som förknippas med dagens byggentreprenader. Men de är förväntningar som uppstår när AI-stödda arbetsmetoder införs i entreprenader och fastighetsförvaltning menar Foyen.

Detta innebär inte bara förändrade processer och rollfördelningar i byggprojekt, utan det kräver också anpassade avtal för att hjälpa branschens aktörer att utnyttja den potential som finns.

Idag finns AI-verktyg som möjliggör ett helt annat arbetssätt och gör det möjligt att övervaka, kontrollera och optimera framdrift och logistik i realtid i ett byggprojekt. Leverantörer som Contillio, Buildots och Hexagon är ledande på detta område. Utvecklingen går snabbt och nya möjligheter och funktioner kan redan ha dykt upp mellan tiden då denna artikel skrevs och publicerades.

För närvarande är det entreprenörerna som ligger i framkant med att införa AI-stödda byggprocesser. Därför är det också entreprenörerna som får ta del av de största effektivitetsvinsterna. Det innebär fler vunna upphandlingar, minskade risker och bättre vinstmarginaler för entreprenörer som använder AI-verktyg.

Även beställare kan förvänta sig stora vinster från AI-stödda byggprocesser, inklusive realtidsuppföljning och dokumentation. Detta gäller särskilt inom områden som kvalitet, kostnadskontroll, samordning och avtalsuppföljning.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att främja digitalisering inom byggprocesser. Enligt Boverkets rapport kommer regler för tillämpning av BIM i offentligrättsliga processer och beslut sannolikt att införas. Dessa förändringar kommer att möjliggöra bättre användning av digitaliseringens värde. För projekt som använder BIM är det ett litet steg till att integrera AI-verktyg. Om alla branschens aktörer kunde initiera minst ett pilotprojekt med AI-stöd under det kommande året, skulle det innebära ett stort kunskapslyft och bana väg för en modernare byggbransch.

Foyen har länge bistått klienter med att anpassa sina avtal till nya AI-stödda arbetssätt och processer. Behovet av detta kommer att öka för alla parter i branschen i takt med digitaliseringens framsteg. Reglering kring kravställande, rangordning av handlingar, äganderätt till handlingar och modeller, samt granskning och inspektioner kommer att behöva ses över. På längre sikt kan detta leda till en ny affärslogik, från hur entreprenader upphandlas till genomförandet och hanteringen av förändringar, och till avlämnande och godkännandeprocesser.