Riksbyggens Ffrukostsamtal - Grön omställning i fokus

Bild: Riksbyggen

Den 7 maj anordnade Riksbyggen ett frukostsamtal om grön omställning inom bostadssektorn tillsammans med representanter från politiken. Diskussionen kretsade kring sätt att minska byggnaders klimatpåverkan, öka resurssnålhet och energieffektivitet samt främja biologisk mångfald. Riksbyggen förespråkar statligt stöd till bostadsrättsföreningar för att underlätta detta arbete.

– Med rätt förutsättningar kan bostadsrättsföreningar spela en nyckelroll i den gröna omställningen. Trots att bostäder har en stor miljöpåverkan på grund av material- och energianvändning, finns det en outnyttjad potential, särskilt i bostadsrättsföreningarnas fastigheter och kringliggande områden. Detta inkluderar möjligheter till energieffektivisering, omvandling av oanvända lokaler i bottenvåningar till bostäder och ökad växtlighet på gårdar som främjar pollinering, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Under samtalet diskuterades exempel på framgångsrika lösningar, och deltagarna var överens om behovet av att fortsätta den gröna omställningen där både politiker och fastighetsägare behöver samarbeta.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter inkluderar:

  • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar: Riksbyggen föreslår ett enkelt statligt stödpaket, likt ROT-avdraget, som omfattar områden såsom energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och omvandling av lokaler till bostäder.

  • Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.

  • Införande av startlån, som Riksbyggens förslag om UngBolån, för att underlätta för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden.

  • Politiska åtgärder som främjar byggande och arbetstillfällen, med stabila och långsiktiga spelregler som uppmuntrar samarbete mellan bostadsföretag, stat och kommun kring finansieringslösningar.

  • Förbättring av plan- och tillståndsprocesser för att öka bostadsbyggandet – "Bygg i Tid".