Godkänd detaljplan möjliggör hållbar utveckling vid Kolbotten och Västra Vadviken

Foto: Haninge Kommun

På kommunfullmäktige den 17 juni godkändes detaljplanen för Kolbotten och Västra Vadviken (Dalarö etapp 2a). Planen möjliggör utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt ökar byggrätterna för 103 fastigheter i området för permanentboende.

Martin Strömvall (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun, kommenterade: "Detaljplanen erbjuder möjligheter till permanentboende i en attraktiv sjönära miljö samtidigt som vi bevarar viktig kulturhistorisk bebyggelse och förbättrar miljön i Vadviken genom utökning av kommunalt vatten och avlopp."

Detaljplanen var öppen för granskning mellan den 1 november och 21 december 2023. Mindre justeringar gjordes efter granskningen. För att underlätta och effektivisera kommunens utbyggnad av vatten och avlopp samt förkorta den totala byggtiden, har detaljplanen en fördröjd genomförandetid. Det innebär att bygglov kan sökas först 2,5 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft.