Västerhaninges nya ansikte - 315 bostäder och förbättrad infrastruktur i Åby entré

Foto: Haninge Kommun

Den 17 juni 2024 antogs detaljplanen för Åby entré av kommunfullmäktige. Det möjliggör konstruktion av cirka 315 nya bostäder samt kontor- och serviceverksamheter i området.

Martin Strömvall (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Haninge kommun, beskriver projektet som ett betydelsefullt steg för Västerhaninge centrum. Det ska skapa en trygg och trivsam småstadsmiljö med närhet till både natur och kollektivtrafik. Uppgraderingar av Ringvägen inkluderar nya parkeringsplatser och förbättringar av gång- och cykelvägar för ökad tillgänglighet.

Det nya bostadsområdet är utformat för att ge en småstadskänsla med varierad arkitektur i material och fasaduttryck. Planen inkluderar två bostadskvarter med möjligheter för centrumverksamheter och ett öppet torg vid bottenvåningarna. Detaljplanen omfattar också förbättringar av gång- och cykelbanor samt en uppgradering av Ringvägen med nya kantstensparkeringar och förbättrad busshållplats.

Området är strategiskt placerat, endast upp till 400 meter från Västerhaninge centrum med närhet till buss- och pendeltågsstationer. Natur- och rekreativa möjligheter inkluderar närheten till Hanvedens skogsområde och Åbyån samt Hanvedens idrottsplats med fotbollsplaner och ishallar. Detaljplanen täcker en yta på cirka 3,1 hektar mellan Nynäsvägen, Åbyvägen, Ringvägen och Åbyån.