Grönt ljus för McDonald's på BackCity – Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bygglov

Ansökan om bygglov för ett McDonalds på BackCity har beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden. Restaurangen kommer att placeras på bortre delen av Willys nuvarande parkering, till vänster i bild. Foto: Maria Fäldt

Bygglovsansökan för McDonald's på BackCity har godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden, ett beslut som främjar Piteås utveckling på flera sätt.

– Genom att stödja nya företag och handelsmöjligheter stärker vi den lokala ekonomin och gör Piteå till en mer attraktiv plats att bo, arbeta och besöka. Detta kan också leda till ytterligare investeringar och utvecklingsmöjligheter i området, säger Magnus Nyström, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Den nya restaurangen kommer att ligga på den bortre delen av Willys parkering, nära E4. Den kvarvarande parkeringsytan kommer att delas av båda verksamheterna.

Affärsinriktad utveckling Det finns starkt stöd för att utveckla området i en mer affärsinriktad riktning. Den nuvarande översiktsplanen främjar handel, och i det planprogram för handelsområdet som antogs av kommunfullmäktige 2016 stöds också affärsinriktad användning. Den nuvarande detaljplanen anger att marken ska användas för småindustri, men i översiktsplanen har det föreslagits att detaljplanen ses över.

– Det starka stödet för en affärsinriktad utveckling, som både översiktsplanen och planprogrammet bekräftar, visar att detta är rätt väg att gå. Genom att följa denna riktning kan vi utnyttja områdets potential i linje med kommunens långsiktiga visioner, säger Magnus Nyström.

För att möjliggöra restaurangverksamheten krävs att en del av kommunens angränsande mark används för körslinga, beställnings- och skyltanordningar. Nämnden beslutade att arrendera denna mark till AB Klar-Invest, som äger marken där den nya restaurangen ska byggas. Arrendeavtalet löper på 20 år och förlängs med fem år i taget. AB Klar-Invest kommer sedan att vidareupplåta hela arrendeområdet till företaget som ska driva restaurangen.