Allvarliga brister - Öppningen av Västra länken fördröjs

Öppningen av Västra länken flyttas fram. Foto: Trafikverket

Trafikverket meddelar att öppningen av Västra länken i Umeå, planerad till den 30 augusti, skjuts upp på obestämd tid. Efter omfattande undersökningar under maj och juni har flera allvarliga brister upptäckts som kräver åtgärd innan vägen kan tas i bruk.

– Det är självklart trist att behöva skjuta upp trafiköppningen, men vi måste åtgärda alla besiktningsanmärkningar och andra fel som påverkar E12:ans funktion innan vägen tas i bruk. De brister vi nu åtgärdar är bland annat svagheter i vägens bärighet, VA-ledningar som lagts på fel sätt som inte kommer att fungera och skyddet av vattentäktsområdet som måste säkerställas. Alla tillkommande åtgärder och den utökade omfattningen gör att det inte kommer att kunna vara klart sista augusti, säger Tomas Ek, projektledare vid Trafikverket.

Trafikverket kan idag inte med säkerhet säga exakt när vägen kan komma att tas i bruk. 

– Jag hoppas att det inte ska dyka upp några ytterligare fel som vi inte känt till tidigare, men jag kan försäkra er om att vi kommer att göra allt vi kan för att få vägen klar för trafiköppning så snabbt det bara går. Entreprenören kommer att jobba utan semester och avbrott hela sommaren och förhoppningsvis kan vi under senare delen av augusti ge ett mer exakt datum för när vi kan öppna, säger Tomas Ek, projektledare vid Trafikverket.

Baggbölebron och trafikavlastning

Öppnandet av Baggbölebron för fordonstrafik försenas också till dess att hela Västra länken är klar för trafik. Anledningen är att undvika överbelastning på Travbanevägen och Riksvägen förbi Böleäng om E 09 inte är tillgänglig.

Byggbesiktningar och kvalitetskontroll

På frågan varför Trafikverket inte genomför byggbesiktningar under byggtiden förklaras det att traditionen med sådana kontroller är sällsynt i branschen på grund av höga kostnader och krav på specialiserad personal. Istället förlitar sig branschen på tillitsbaserade system och ISO 9001-certifieringar hos entreprenadföretag för att säkerställa kvaliteten.

Trafikverket utför stickprovskontroller för att kontrollera att byggen uppfyller specificerade kvalitetskrav. Eventuella brister noteras och åtgärdas av entreprenören inför slutbesiktningarna, där målet är en så gott som felfri anläggning.

Efter sex slutbesiktningar har dock den pågående entreprenaden inte godkänts på grund av 625 anmärkningar, vilket innebär att ytterligare åtgärder krävs innan projektet kan slutföras och öppnas för trafik.

– Arbetssättet är som sagt tillitsbaserat och har hittills fungerat väl i de allra flesta av våra andra entreprenader säger Tomas Ek.

Källa: Trafikverket