3 000 nya bostäder genom sanering i 13 län

Foto: Clay Banks / Unsplash

Sanering av förorenad mark gör det möjligt att bygga över 3 000 nya bostäder i 13 län med hjälp av statlig finansiering från Naturvårdsverket. Detta möjliggör byggande på redan exploaterade områden istället för att använda orörd mark, ofta i attraktiva lägen nära vatten.

Intresse för förorenade områden ökar när städer växer

Många tidigare förorenade områden blir intressanta när städer expanderar. Dessa områden har ofta stått oanvända på grund av föroreningar från gamla industrier och soptippar. Speciellt attraktivt är mark nära vatten, där tidigare verksamheter ofta har funnits, vilket idag resulterar i många oanvändbara men attraktiva strandtomter utan sanering.

Kommuner kan söka statligt stöd för sanering

Sanering är en tidskrävande och kostsam process. När det inte finns någon ansvarig för föroreningarna kan kommuner söka statliga medel från Naturvårdsverket. Hittills har Naturvårdsverket finansierat 26 saneringsprojekt för bostadsbyggande.

Exempel: Från industrimark till levande stadsdelar

Ett exempel är Inre hamnen i Norrköping. Delar av detta nya bostadsområde var tidigare en av Östergötlands mest förorenade platser, en rest från gammal gastillverkning. Tack vare statligt finansierad sanering har nu 850 av de planerade 3 000 bostäderna i området kunnat byggas. Detta förhindrar även att föroreningar sprids till närliggande områden, såsom Motala ström.

– Det statliga bidraget har varit avgörande då saneringskostnaderna varit mycket höga, säger Elke Myrhede, projektledare vid samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun.

Den nya stadsdelen är ett av de största bostadsprojekten i Norrköping på 50 år.

Många fördelar med sanering

Saneringen av förorenad mark ger fler fördelar än att göra attraktiva områden tillgängliga för bostadsbyggande. Den skyddar befintliga grönområden, vilket gynnar tillgången till vardagsnära natur som är viktig för folkhälsan. Naturvårdsverkets finansierade saneringsprojekt har hittills återanvänt nästan 80 hektar mark.

Sanering förhindrar också spridning av farliga ämnen.

– Markexploateringen i Sverige ökar och det sker en hög exploatering av jordbruksmark, särskilt i storstadskommuner. Att använda redan exploaterad mark för bostadsbyggande är ett bra sätt att bevara orörd mark, säger Mari-Helen Westlund, handläggare vid miljögiftsenheten på Naturvårdsverket.

Fakta om statligt bidrag för sanering inför bostadsbyggande

Fram till 2023 har sanering möjliggjort byggande av cirka 3 300 bostäder i 13 län med hjälp av statlig finansiering. Kommuner kan ansöka om denna finansiering via länsstyrelserna. För att vara berättigad ska objektet ligga utanför storstadskommuner eller i tätorter med mindre än 20 000 invånare i storstadsnära områden och mindre än 75 000 invånare i övriga landet. Projektet ska generera minst 20 nya bostäder i storstadsnära kommuner och 10 i övriga kommuner.

Den statliga finansieringen täcker endast sanering av mark för nybyggnation av bostäder, inte renovering eller omvandling av befintliga byggnader. Åtgärder för att säkerställa att marken är säker att bo och leka på ställs också höga krav på.

Regeringen beslutade 2016 att Naturvårdsverket ska stödja marksanering inför bostadsbyggande för att öka bostadsbyggnadstakten och bidra till en renare miljö.