Digitaliseringens roll i arkitekturen

Anders Neregård digitaliseringschef på Sweco arkitekter.
Lustgården i Stockholm är ett av Anders Neregårds projekt. Fasaden är klädd med ett fast solskärmsystem. Utmaningen var att maximera solskydd utan att eliminera utsikten. Genom system uppnår byggnaden sina hållbarhetsmål. Uppdragsgivare Skanska Sverige AB.
Lustgården i Stockholm där utsikten är intakt. Foto: Foto: Åke E:son Lindman
Baoshan Industrial Park, Kina. Tävlingsvinst där Sweco valde att bryta upp området och skapa kontorshus i en mindre skala och istället ökat antalet byggnader. Något som också bidrog till att de vann denna tävling. I det här projektet har man arbetat digitalt i form av att, på Swecos initiativ, skapat en VR-modell av stadsmiljön så att arkitekter och beställare i Kina, kunde ha en bra dialog. Visualisering: Sweco
Baoshan Industrial Park, Kina Ett tillgängligt kontorslandskap som uppmuntrar till interaktion, rörelse och trivsel, oavsett om man är inne i en byggnad eller utomhus. Mångfald, identitet, varierade rumsbildningar, tillträdesbarhet och grogrund för servicefunktioner har varit ingredienser i kompositionen. Visualisering: Sweco
Baoshan Industrial Park, Kina Två rader av byggnader som placeras grupper. De lägre byggnaderna ligger i ett stråk med öppna ytor och torg vilket ger området en campus-liknande karaktär. Här finns trädgårdar, stenlagda torg, smitvägar, flexibla trottoarer och gröna ytor binder ihop byggnaderna. Visualisering: Sweco
Port City Colombo, Sri Lanka Swecos uppdrag var att utforma stadsplanen för Colombo Port City, Sri Lanka. Tanken med den nya stadsdelen är att den ska bli en ny och modern plats för cirka 40 000 boende och samma antal arbetsplatser. Här kommer man att bygga bostäder, skolor, kontor, hotell och kommersiella ytor Illustration: Sweco.

Text: Mari-Louise Paulson

Kan digitalisering och automatisering förändra arkitektarbetet och i så fall hur kommer det att påverka framtidens byggnader? Det är frågor som Anders Neregård, arkitekt och digitaliseringschef på Sweco arkitekter, jobbar med dagligen. Men det handlar inte om att AI eller robotar ska ta över gestaltningen, snarare om smarta arbetssätt och processer.

 

 

– I hela mitt yrkesliv har jag varit intresserad av våra arbetsprocesser. Hur vi arkitekter jobbar, vilka verktyg vi använder och hur effektiva vi är, säger Anders Neregård som sedan 2017 är digitaliseringschef på Sweco arkitekter. 

 

Att jobba med den här typen av frågor är inget nytt på Sweco arkitekter. Det har gjorts under en lång tid men då med fokus framför allt på BIM. Bland annat genom återkommande tvärdisciplinära ”BIM hack” där man bjudit in beställare, konstruktörer, installatörer och projektledare som bidragit med sin expertis för att lösa problem inom ett tema som Swecos beställare kommit med. Grundtanken med det har varit att skapa en lärande organisation som lyfter och sprider ”best practise”. Ett arbetssätt som även gäller för Sweco arkitekters styrgrupp för digitalisering.

– Vi har ingen digital utvecklingsavdelning utan arbetar snarare efter en utvecklingsmetod. Detta för att vi tror att förutsättningen för oss att lyfta oss digitalt är att alla inom Sweco gör det. Vi vet också att den digitala utvecklingen primärt sker i våra uppdrag. Något som vi försöker fånga upp och stötta så att det kommer hela Sweco arkitekter tillgodo. Det är den modell som vi primärt jobbar efter, säger han.

För att alla ska kunna dra fördel av den här typen av digitaliserade processer så behöver kunskapen från Swecos tusentals årliga projekt alltså finnas tillgänglig för alla.

– Jag brukar säga att ”vi måste veta det vi vet”. Om vi ska kunna nyttja vår storlek med 15 000 konsulter så måste vi alla ha tillgång till den information som alla besitter. Mitt mål är att alla våra konsulter ska ha väldigt nära till denna kunskap. Därför håller vi på att utveckla en plattform för det arbetet som är omfattande men väldigt intressant. Om vi kan vaska ur viktig informationen ur våra projekt så är det otroligt givande och skulle ge oss en konkurrensfördel, säger Anders Neregård.

Vad kan automatiseras

Vilka delar av arkitektarbetet går att automatiseras? Anders Neregård ger några exempel så som ett stort kontorshus där alla pelare ska kläs in i gips, eller avancerade geometrier som ofta kräver en stor arbetsinsats. Men han menar också att det skulle kunna skapa andra möjligheter att samarbete mellan olika yrkesroller.

– Vi skulle kunna hitta mer precisa konstruktioner som samspelar med arkitekturen på ett bättre sätt. Våra konstruktörer skulle kunna jobba mer integrerat i våra uppdrag snarare än att sitta på sin kammare och komma på ett system som inte passar perfekt till den efterfrågade geometrin. Att komma närmare varandra tror jag är till fördel för både byggprocessen och arkitekturen, säger han.

Tekniken skrämmer och skapar nytt

Ny teknik har i alla tider haft en viss avskräckande effekt. Så har även den digitala tekniken. Kritiker befarar att en automatisering av delar av processen skulle försämra byggnadernas estetiska kvalitéer. Det oroar inte Anders Neregård utveckling och gestaltning alltid har följts åt. Som när man började använda armerad betong i slutet av 1800-talet och som var en förutsättning för byggandet av skyskrapor.

– Teknikutveckling har i alla tider påverkat arkitekturen. Utan pelardäcksystem hade till exempel inte Le Corbusier och de andra modernisterna ritat som de gjorde. Det förändrade hela spelplanen för arkitekturen, säger han och räknar upp en rad saker som inte går att digitalisera så som kritiskt tänkande, problemlösning, ledarskap, fantasi, abstraktion och poesi innan han fortsätter:
– Arkitekturen påverkas inte av att datorer gör en del av processen och automatisering ska användas till att ta bort repetitiva uppgifter. Det ser jag som något positivt, för när vi kan programmera delar av vårt arbete så kan vi göra det andra mer intuitivt, säger han.

Olika sätt att automatisera och överföra kunskap

På Sweco arkitekter jobbar man redan med automatisering på flera sätt. Som till exempel med rumsdispositioner i sjukhusprojekt, logistikhantering vid byggetablering och analyser i ett tidigt skede. Eller när man arbetade med en utbyggnad av Sri Lankas huvudstad, Colombo och gjorde analyser för att maximera luftgenomströmningen. Då utgick man från tillgänglig väderdata och omsatte sedan den i byggnationen. Dagsljusanalyser enligt BBR, är ett annat område som Sweco redan har börjat automatisera digitalt. Det handlar om att automatisera en basnivå och att ta hjälp av företagets experter när svåra avvägningar ska göras. På så sätt frigörs resurser för att fokusera på det som kräver speciallösningar.

Så om vissa räds att robotar tar över arkitekturen ser Anders Neregård en annan typ av fara.

– Det finns en risk för att vi blir ”side steppade” när andra aktörer kommer in och tar över delar av vårt arbete som kan automatiseras och digitaliseras. För att vi ska kunna skapa bra arkitektur måste arkitekterna äga sina processer. Det är min förhoppning är arkitekterna ska vara på tårna och rida ut det här på ett bra sätt. Dessutom öka sitt inflytande i byggbranschen för flera årtionden framåt, säger han.

En annan faktor där Anders Neregård ser att automatiserade processer är nödvändiga är för att kunna möta det stora behov av bostäder och servicefastigheter som den ständigt växande invånarskaran i landet medför.

– Räknar man med en befolkningsökning till 12 miljoner år 2030 medför en tillväxt med 60 000 invånare per år är man konstant på de bostadsnivåerna som har varit 2017 och 2018. År då hela arkitektkåren har gått på knäna för att hinna med. Om vi ska kunna klara av att förse Sverige med bostäder i framtiden så måste vi lyfta oss ganska rejäl. Därför är det otroligt viktigt att vi jobbar smartare, bättre och utnyttjar den digitala utvecklingen som nu sker, säger han.

Framtidens arkitektur

När det gäller framtiden arkitektur så tittar Anders Neregård på det som händer redan nu med ytterligare en ny teknik 3D printning av byggnader. Något som kommer att förändra byggindustrin i grunden menar han.
– I USA Austin Texas printade man stommen till ett hus på 70 kvadratmeter för 30 000 kronor. Det är ett jätteintressant projekt med tanken att snabbt kunna bygga människovärdiga hus i utsatta områden. På Milano design week i våras 3D-printade Arup och
CLS Architetti ett hus och i Holland håller man på att bygga ett helt bostadsområde med 3D-utskrivna hus. Det om något kommer att påverka arkitekturen. Om jag vill det eller inte? Det är ointressant, men både fula och fina hus kommer att produceras på det sättet. I framtiden tror jag att arkitekterna kommer rita våra hus fast med smartare verktyg och processer än tidigare. Så om vi har duktiga arkitekter så kommer arkitekturen vara bra även i framtiden, avslutar Anders Neregård.

Fakta:
Anders Neregård, digitaliseringschef på Sweco arkitekter sedan april 2017.
Sweco: har 14 500 medarbetare varav 5 600 i Sverige
Omsättning: Cirka 16,9 miljarder SEK varav cirka 6,8 miljarder SEK i Sverige
Kontor: Sweco har kontor på cirka 50 orter i Sverige