Tre av fyra badrum som besiktigas underkänns

Badrumsrapporten 2020. Bild: Badrumsbesiktningar AB

78% av badrummen som besiktigas underkänns. Det är hela 3 av 4 badrum. På Badrumsbesiktningar tror vi att många fel i våra våtrum beror på kunskapsbrist och dålig kännedom om krav och branschregler. Samtidigt är vi säkra på att man med experter som kvalitetssäkrar genom hela processen kan övervinna denna problematik och drastiskt minska antalet fel och brister som upptäcks i badrummen.

Med Badrumsrapporten vill vi upplysa branschen om vanligt förekommande fel i våtrumsentreprenader och dela med oss av de insikter vi som besiktningsmän samlat på oss. För med statistik och en tydlig överblick av situationen kan förebyggande åtgärder sättas in, som i slutändan spar både tid och pengar. 

Endast 22 % av badrummen godkändes vid våra slutbesiktningar.

Vi ser tydligt att branschreglerna inte efterföljs. Genom att bidra med statistik kring de vanligaste felen hoppas vi kunna uppmuntra alla i branschen att titta extra på just dessa punkter. Med gemensamma krafter hoppas vi kunna övervinna problematiken med alltför många fel och skador som uppstår i badrum.

Vår uppfattning är att kunskapsbrist och dålig kännedom om krav, regelverk och branschregler är den främsta an- ledningen till fel i våra badrum. En badrumsentreprenad är ett komplext arbete och omfattar många olika yrkesgrup- per och sträcker sig över olika branschregler. Det är lätt hänt att vissa detaljer förbises eller att kunskapen kring vissa delar saknas.

I många projekt har vi uppmärksammat att företagen saknar behörighet och att personerna som utför tätskikt- och VVS-arbeten saknar rätt utbildning. Ibland är det endast en person på företaget som genomgått utbildning och validerats av branschorganisationerna, men det är andra personer som utför arbetet.

En annan orsak är brister i kontrollsystemet. Dels företag- ens interna egenkontroller som inte efterlevs, men även att ingen extern part kontrollerar och kvalitetssäkrar utförandet vilket skulle kunna minska antalet fel. I vår verksamhet ser vi en tydlig skillnad mellan uppdrag där vi involveras i ett tidigt skede och när vi endast genomför en slutbesiktning.

Det är mänskligt att fela, men när man vet att ens eget arbete kommer att granskas av en utomstående tenderar man att skärpa sig. Ingen gillar att ha fel, särskilt inte i ett badrum och granskningen bidrar till att arbetet utförs med stor noggrannhet, högre kvalitet, bättre resultat och färre fel.

Idag utförs stickprovskontroller av branschorganisationerna i olika omfattningar för att säkerställa kvaliteten och att företagen följer regelverken. Kontrollerna är viktiga och måste utökas. Nya rutiner behöver införas för uppföljning av företag som visar kvalitetsbrister samt hur varningar ska tilldelas och i sista fall uteslutas.

Att tillhöra en branschorganisation som Byggkeramikrådet och Säker Vatten är idag förknippad med kvalitet och välutfört arbete. Alltför många företag utnyttjar dessa varumärken utan att själva leva upp till den kvalitet som krävs. Detta behöver ses över.

Ta del av rapporten HÄR!