Byggfaktas Byggstartsindikator - Fortsatt uppåt för byggande

Foto: Fred K./Unsplash

Byggfaktas Byggstartsindikator visar att byggstarterna av både bostadsprojekt och andra nybyggnadsprojekt fortsätter öka. På ett år, mellan september 2020 och september 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 44 procent för bostäder och 6 procent för övriga byggnader. Indikatorn ger en tydlig signal om att nybyggnadstakten, framför allt när det gäller bostäder, fortfarande är stigande.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under september med 1,4 procent, en liten nedgång från förra månaden då ökningen var 1,8 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 26,4 procent, även det en liten nedgång jämfört med 27,3 procent i augusti. Sedan indikatorn bottnade i slutet av 2019 har den stigit med sammanlagt 39 procent.

-Än så länge syns det inga tecken på att de stigande kostnaderna för byggmaterial och risken för cementbrist bromsar in byggstarterna. De fortsätter att öka i ungefär samma takt som tidigare. Men produktionstiderna är långa i byggandet så eventuella effekter bör komma med viss eftersläpning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Både flerbostadshus och småhus bidrar till det snabbt stigande bostadsbyggandet

Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter vara drivande i den uppåtgående byggkonjunkturen. Ökningstakten visar dock tecken på att bromsa in något. I september steg bostadsindikatorn med 1,9 procent vilket var den lägsta månadsökningen sedan juli 2020. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 44,0 procent att jämföra med 46,2 procent i augusti. Redan i våras passerade bostadsindikatorn de tidigare toppnivåerna från 2017.
-Byggstartsindikatorn visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt även nu under hösten. En intressant iakttagelse är att småhusbyggandet visar en minst lika stark uppgång som byggandet av flerbostadshus, säger Tor Borg.

Stark och stabil utveckling för övrigt byggande

Byggstarterna av andra fastighetsprojekt har också ökat, om än inte i samma takt som bostadsprojekten. I september steg byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 0,6 procent, en liten uppgång från förra månadens utfall på 0,5 procent. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 5,7 procent, något lägre än utfallet på 5,8 procent i augusti.
-Byggandet utanför bostadssektorn är inte lika starkt ökande som bostadsbyggandet och det visar även vissa tecken på att bromsa in. Nybyggnation av samhällsfastigheter och industri/lager ökar stadigt medan byggandet av kontor, handel, hotell och restaurang släpar efter, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, September 2021

 

bild
Källa: Byggfakta

 

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har utfallet för bostadsindikatorn och den totala indikatorn reviderats ned något för det andra halvåret 2020 medan det reviderats upp något för sommarmånaderna 2021.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

bild
Källa: Byggfakta

Bostadsprojekt för mer än 100 miljarder kronor har byggstartats det senaste året

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i projektdatabasen, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 100,6 mdkr. Det är en uppgång med 24,9 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 71,7 mdkr, en uppgång med 19,2 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

 

bild
Källa: Byggfakta

Jämförelse med offentlig statistik

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med både bruttoinvesteringsstatistiken i SCB:s nationalräkenskaper och bostadsbyggnadsstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Exempelvis så indikerar den reala byggstartsindikatorn för bostäder (där byggstartsindikatorn deflaterats med faktorprisindex för bostadsbyggande som tas fram av SCB) att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan komma att nå 70 000 i slutet av 2021. Detta ligger en bra bit ovanför vad andra bedömare prognostiserar och innebär att toppnoteringarna från 2017 kommer att slås.

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

Källa : Byggfakta, SCB