40 miljoner kronor i potten för hållbart samhällsbyggande

Foto: Ola Grönlund/Unsplash

Strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med 40 miljoner kronor i potten har öppnat. Projekten som söker ska genom digitalisering och industrialisering bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer och affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

– I utlysningen uppmuntrar vi ansökningar med speciellt fokus på industriella processer, effekter kopplade till klimatmål och affärsmodeller, internationellt perspektiv samt möjlighet till uppskalning och implementering i ett brett perspektiv. Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden och bidra till att effekter och mål som är identifierade i programmets effektlogik uppnås, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på cirka 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. I utlysningen är det möjligt att söka bidrag på mellan 500 000 och 4 miljoner kronor och projektlängden är 12–48 månader.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 8 februari 2022. Beslut om vilka projekt som får medel fattas i slutet av maj och projekten kan starta i augusti.