Sh Bygg renoverar anrik bilioteksbyggnad

Foto: Pixabay

På begäran av Uppsala universitet har Sh bygg fått i uppdrag att omdisponera och förbättra Carolina Rediviva, som är landets första biblioteksbyggnad och har använts för sitt ursprungliga ändamål i mer än 150 år.

Byggnaden uppfördes mellan åren 1819 och 1841 och har sedan dess fungerat som universitetsbibliotek. byggnaden så att den är bättre anpassad för att möta dagens behov. Genom ombyggnaden ökar tillgängligheten för besökarna genom både fler arbetsplatser och gruppstudieplatser. Det blir också utökade möjligheter att använda biblioteket som mötesplats genom nya platser för såväl workshops som seminarier. 

De delar av byggnaden som främst berörs är entréplan, plan tre och fyra. I anslutning till byggnaden, på baksidan, kommer även en ny, delvis nedsänkt, miljöstation att byggas. Man planerar också för en servering med syfte att erbjuda studenter, forskare och bibliotekspersonal möjligheter att äta serverad mat, men även medhavd sådan för uppvärmning. Också övriga besökare ska kunna besöka serveringen. 

Av husets totala 18 100 kvadratmeter berörs ungefär 4500 kvadratmeter av projektet. Inför dessa arbeten har en förberedande entreprenad utförts där det mest av rivning och håltagning är gjort.