Fastighetsaffärerna i Finland överskred för första gången 10 mrd euro

Mediacentrum Kiasma i Helsingfors. Foto: Wikipedia, kredit. Paasikivi - CC-BY-SA-3.0 -

I Helsingfors har hyresmarknaden för verksamhetslokaler piggnat till tack vare det ekonomiska uppsvinget, och fjolåret var rekordlivligt på marknaden för fastighetsplaceringar. Förutom att det funnits gott om tomma lokaler har det dessutom börjat byggas en myckenhet nya kontorslokaler. Detta framgår av en ny statistikutgåva från Helsingfors stadskansli.

Den rekordlåga räntenivån har lockat mera kapital till marknaden för fastighetsplaceringar. Volymen på fastighetshandeln växte klart igen i Helsingfors år 2017, trots att den också 2016 nått rekordnivå. År 2017 överskred det sammanlagda värdet av fastighetsaffärerna i Finland för första gången 10 miljarder euro. Placerarnas intresse riktade sig i synnerhet till kontors- och affärsfastigheter: Dessa stod för sammanlagt 77 procent av fastighetsaffärerna under året fram till sista september.

Fastigheterna i den finländska huvudstadsregionen är intressanta för utländska placerare, som lockas hit av att nettovinstnivån stadigt varit högre i Finland än i de flesta andra västeuropeiska länder. År 2017 växte de utländska investerarnas andel av handelsvolymen till 68 procent.

Totalvolymen år 2017 växte framför allt genom några stora enskilda fastighetsportfölj- och fastighetsbolagsaffärer, såsom Sponda och Logicor, som köptes av en fond förvaltad av amerikanskbottnade placeringsjätten Blackstone. Samma Blackstone var delaktig också i en annan stor fastighetsaffär då man sålde Logicor, som placerar i europeiska logistikfastigheter, åt en placerargrupp ledd av ett placeringsbolag ägt av kinesiska staten. Sponda såldes för 3,7 miljarder euro, och värdet av Logicors placeringar i Finland var nästan en miljard euro.

Trots att efterfrågan på lokaler piggnat till finns det fortfarande en hel del tomma lokaler i Huvudstadsregionen. Att en så stor del av lokalerna fortfarande står tomma beror på dels att firmorna försöker effektivera användningen av lokalerna, dels att det byggs mycket nytt. Hösten 2017 stod 14 procent av kontorslokalerna, alltså sammanlagt ca. 1,2 miljoner kvadratmeter, tomma i Huvudstadsregionen.

Skillnaderna städer emellan i kontorslokalernas nyttjandegrad i Huvudstadsregionen har minskat i några år nu. I Esbo har nyttjandegraden förbättrats klart ett par år redan, men den ligger ännu under 80 procent. I Helsingfors var lite på 82 procent och i Vanda drygt 81 procent av kontorslokalerna uthyrda i september 2017. Bland de betydande kontorslokalsområdena i Helsingfors var nyttjandegraden lägst i Sockenbacka och Drumsö. Även i Helsingfors stadskärna finns det tomma lokaler. I Esbo finns det mest tomma lokaler i området Kilo-Mankans. Däremot kom många tomma lokaler i till exempel Kägeludden i användning igen under år 2017.

Även nya lokaler byggs det gott om i Huvudstadsregionen, i och med att de nya kollektivtrafiklösningarna styr byggandet av även lokaler för detaljhandeln. I slutet av september 2017 var sammanlagt 260 000 kvadratmeter nya affärslokaler under byggnad, och under årets nio första månader blev över 70 000 kvadratmeter färdiga. Största delen av de nya butiksutrymmena ligger i stora köpcentra vid spårvägarna. Bland de största byggprojekten just nu finner vi Redi i Fiskehamnen, Tripla i Böle och Lippulaiva i Esboviken. De affärslokaler i Esbo som uppkommit i och med Västmetron får småningom sällskap också av Ainoa i Hagalund och av Metrokeskus i Otnäs. Även i östra ändan av metron öppnades i slutet av 2017 ett nytt köpcentrum: Easton.

Byggandet av produktionslokaler i Huvudstadsregionen sker just nu mest i Vanda, där ett antal nya logistik- och terminalbyggnader håller på att resas i närheten av flygfältet.

Ovan relaterade fakta framgår av en färsk publikation om den kommersiella fastighetsmarknaden och dess utveckling i Helsingfors och hela Huvudstadsregionen hösten 2017. Huvudvikten ligger på kontors- och affärslokalerna i Helsingfors, och därutöver granskas de viktigaste marknadssegmenten i Esbo och Vanda. Därutöver görs en jämförelse mellan Helsingfors och övriga europeiska huvudstäder beträffande hyresnivåer, tomhetsgrad och placerarnas vinstkrav.

Källa: Helsingfors stadskansli