Brantingskolan i centrala Uppsala rivs och ersätts med en ny grundskola

Bildkälla: SWECO Architects, Av den gamla Brantingskolan bevarades enbart aulan, en byggnad som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.

Text: Annika Wihlborg

I juli i år påbörjades om- och tillbyggnaden av Brantingskolan i Uppsala. När detta står klar blir Brantingskolan en modern grundskola med plats för 720 elever i årskurs fyra till nio. Av den befintliga skolan bevaras endast aulan med angränsande trapphall.

I Uppsala råder det för närvarande brist på grundskoleplatser i stadens centrala delar. Brantingskolans om- och tillbyggnad blir därför ett välkommet tillskott. Den nya skolan kommer att påminna mycket om den tidigare skolan, åtminstone exteriört. Däremot kommer skolgården att moderniseras.

När rivningen av den befintliga Brantingskolans byggnader var klar inleddes bland annat pålningsarbete under marken där de nya huskropparna ska stå. I oktober 2021 siktar byggherren Uppsala Kommun Skolfastigheter på att den nya Brantingskolan står helt klar.

Faktaruta; Brantingskolan, nybyggnad och renovering av skola i Uppsala

Byggherre: Uppsala Kommun Skolfastigheter

Generalentreprenör: Veidekke  

Arkitekt: SWECO Architects

Omfattning: 12000 kvadratmeter

Tidsram: Byggstart juli 2019, beräknas stå klart oktober 2021